Lze zvrátit rozhodnutí odvolacího orgánu - platy úředníků

Petr Horák

14. 6. 2018 | Počet zhlédnutí: 437 | Počet komentářů: 1

Jedná se o problematiku žádostí o informace týkající se platů úředníků. Téměř celý rok (žádost jsem podal 7. 7. 2017) až do tohoto pondělka jsem se prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím pokoušel zjistit, jaká byla výše platu technického pracovníka naší obce (zaměstnáván je jako úředník) za měsíc květen 2017. Technický pracovník je současně zastupitelem za sdružení nezávislých kandidátů, mající většinu v našem zastupitelstvu a personálně zcela ovládající vedení naší obce.

Odvolací orgán mi čtyřikrát za sebou vyhověl, zrušil rozhodnutí obce o neposkytnutí informací a věc jí vrátil k novému projednání. V pátém rozhodnutí ovšem svůj pohled na věc radikálně změnil a rozhodnutí obce potvrdil. Chtěl jsem se zeptat, zda lze toto rozhodnutí odvolacího orgánu (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) ještě nějakým způsobem napadnout či zvrátit. Rozhodování odvolacího orgánu se mi totiž nezdá konzistentní ani přesvědčivé, přestože jsem si vědom, že se v průběhu dotčeného období hned dvakrát změnily podmínky, za kterých lze informaci o platech úředníků poskytovat (v říjnu 2017 to byl nález Ústavního soudu, v květnu 2018 implementace směrnice GDPR).

Obecně bych Vás chtěl upozornit, že naplnění I. a II. podmínky vycházející z nálezu ÚS, tj. že „a) účelem vyžádání informace je přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu; b) informace samotná se týká veřejného zájmu;“ je pro žadatele o informace mimořádně obtížné. Praxe ukazuje, že pokyny obsažené v dokumentu dostupném z: http://www.otevrenaspolecnost.cz/dokumenty/informace-o-platech-a-nalez-us_2.pdf jsou pro splnění obou podmínek nedostatečné.

Ve svých odvoláních jsem postupně rozkryl příbuzenské vztahy vedení obce a jejích zaměstnanců, upozornil jsem na jejich příslušnost k témuž politickému uskupení i na další ekonomické a zájmové vazby. Odvolací orgán se s těmito námitkami vypořádal následovně: „Dále odvolací orgán uvádí, že odvolatelovy námitky týkající se zaměstnávání osob příbuzných vedení obce nikterak nevypovídají o veřejném zájmu na znalosti platu technického pracovníka. Jednak tato námitka odvolatele není podložena žádnými důkazy a také již z povahy věci se tato námitka týká jiných osob než technického pracovníka a neexistuje logická souvislost mezi znalostí platu technického pracovníka a tím, kdo všechno pro obec pracuje. Ke stejnému závěru pak odvolací orgán dospěl u námitky týkající se politické spřízněnosti vedení obce a technického pracovníka. Politické smýšlení není a s ohledem na znění Listiny základních práv a svobod ani nemůže být důvodem, pro který by bylo možné ospravedlnit významný zásah do soukromí osoby.“

To jen na ukázku. Všechna svá odvolání, odpovědi obce a zejména rozklady odvolacího orgánu (Krajského úřadu MSK) mám k dispozici. Myslím, že by pro Vás mohla být v mnohém poučná... A samozřejmě by mne zajímal Váš názor.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

16. 6. 2018

V popsané situaci je dalším předvídaným procesním krokem k nápravě chybného rozhodnutí podat správní žalobu. Právě proto není možné proti odvolání podávat další opravný prostředek, aby bylo možné již podat žalobu, neboť ta je podmíněna vyčerpáním opravných prostředků (těmi jsou odvolání a stížnost).

Pro posouzení konkrétní argumentace, kterou jste v odvolání uvedl, a argumentace nadřízeného orgánu, kterou uvedl v odůvodnění rozhodnutí, kterým odmítl vaše odvolání, bychom samozřejmě potřebovali znát tyto dokumenty. K jejich předání slouží přílohy vkládaného dotazu (přílohy se ostatním uživatelům poradny nezobrazují). Namátkové citace bohužel nedávají základ pro posouzení. Obecně se zdá, že za popsaných okolností je zřejmé, že veřejný zájem na této informaci zřetelně převažuje nad zájmem na ochraně soukromí. Stejně tak je zřejmé, že se informace týká veřejného zájmu, neboť jde o výdej veřejných prostředků, zejména v případě souběhu zaměstnání a členství v zastupitelstvu. Je možné, že nadřízený orgán tuto věc vyhodnotil chybně.

Předběžně tedy nelze říci, zda lze podání žaloby doporučit, byť to tak spíše vypadá. Další postup je tedy na vašem rozhodnutí.

Žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení. Na našem webu najdete také vzor žaloby. Před jejím podáním doporučujeme ji s námi konzultovat.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy