vyjádření nesouhlasu s poskytnutím informace - § 11 odst. 2 písm a) InfZ

Horáková

23. 2. 2020 | Počet zhlédnutí: 176 | Počet komentářů: 1

V roce 2010 vystavěla soukromá firma stavbu. Jelikož je stavba provozována v rozporu s vydaným kolaudačním souhlasem jsou na stavbě prováděny kontrolní prohlídky. Poslední byla provedena dne 21.9.2019. Po stavebním úřadě jsem žádala fotokopii protokolu z této kontrolní prohlídky. Fotokopii protokolu jsem obdržela. Je v ní uvedeno, že vyjádření stavebníka bylo stavebníkem předáno na zvláštním papíře. Podala jsem žádost o informace dle zákona. č. 106. V žádosti jsem požadovala fotokopii vyjádření stavebníka, která je přílohou k protokolu o kontrolní prohlídce. stavební úřad odmítl mou žádost o informace s odkazem na ust. § 11 odst. 2 zákona písm. a) zákona o informacích s tím, že informace byla vytvořena bez použití veřejných prostředků a že stavebník vyjádřil nesouhlas s poskytnutím této fotokopie. . Proti rozhodnutí stavebního úřadu jsem podala odvolání. Krajský úřad potvrdil rozhodnutí stavebního úřadu a doplnil odůvodnění, že se stavební úřad dotázal stavebníka, zda mi může poskytnout fotokopii jeho vyjádření, což stavebník odmítl. Nevím, zda-li je rozhodnutí v souladu se zákonem, či je nutné podat žalobu.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

29. 2. 2020

Děkujeme za přesněji popsanou situaci. Mnohé z naší první odpovědi platí (proto to opakujeme). Nevyjasnila jste, zda stavba byla postavena za veřejné prostředky (např. na zakázku pro obec), vycházím tedy z toho, že nikoliv.

Pokud tedy jde o dokumentaci stavby, včetně protokolu z kontrolní prohlídky stavby, prováděné v samostatné působnosti obcí, pak jde o informace, vztahující se k působnosti obce – stavebního úřadu, z nichž by v zásadě měla poskytovat.

Výjimka z poskytování informací, které obec má k disposici, stanovená v § 11 odst. 1 písm. a), která je v odůvodnění odmítnutí žádosti uvedena, uvádí, že se informace neposkytne, pokud „jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí“.

Popsaná situace leží velmi blízko hraně, kterou dosavadní judikatura a odborná literatura pro takový případ dovozují. Jde o natolik specifickou situaci, že není snadné jednoznačně odpovědět. Nicméně se přikláním k názoru, že má žadatelka právo tuto informaci obdržet a že rozhodnutí povinného subjektu je nesprávné.

Kumulativní podmínky výjimky z povinnosti informace poskytnout podle zmíněného § 11 odst. 2 písm. a) InfZ jsou v tomto případě tři:

  1. informace vznikla bez použití veřejných prostředků
  2. informaci povinnému subjektu předala osoba, jíž takovouto povinnost zákon neukládá
  3. předávající osoba nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí.

První a třetí podmínka je splněna, u druhé podmínky však lze najít dostatečné argumenty, že není splněna, přitom k vyloučení této výjimky vcelku postačí vyloučit byť i jen jednu z podmínek.

Ad 1. je nepochybné, že vyjádření stavebníka vzniklo za soukromé prostředky.

Ad 2. Obdobné či blízké, nikoli však totožné situace byly již několikrát předmětem soudního přezkumu. Na stranu toho, že podmínka je splněna (tedy ve výsledku při splnění ostatních podmínek k nutnosti žádost odmítnout) se soud přiklonil v případě, kdy šlo o povinnost třetí osoby doložit spolufinancování projektu – pak dle soudu nebyla třetí osoba povinna doložit to určitým konkrétním dokumentem (jak učinila úvěrovou smlouvou) a povinný subjekt takový dokument obdržel od třetí osoby skutečně dobrovolně a nemohl jej tedy poskytnout žadateli dle Infozákona (rozsudek NSS č. j. 9 As 101/2011-108). De facto v takovém případě ale nešlo o samotnou informaci (že „jest doloženo spolufinancování“), ale o dokument, jímž tato informace je prokázána.

Naopak se soudy přiklonily k tomu, že podmínka není splněna (a tedy se přiklonily k povinnosti poskytnout předanou informaci) tehdy, pokud zákon sice dává možnost třetí osobě zvážit, zda bude u povinného subjektu iniciovat určitý postup (např. podá žádost, jíž bude zahájeno správní řízení), pokud tak ovšem učiní, musí k žádosti přiložit zákonem nebo na jeho základě rozhodnutím specifikované informace, obvykle v podobě různých příloh apod. (rozsudek MS v Praze č. j. 11 Ca 100/2009-39, rozsudek NSS č. j. 1 As 73/2013-36). Této situaci se jeví velmi blízká situace popsaná v tomto dotazu, kdy dochází ke kontrolním prohlídkám, upraveným v § 133 a násl. stavebního zákona. Pokud dodavatel stavby ke kontrolní prohlídce podal vyjádření, považuji to za právem předpokládaný postup, který sice tato osoba učinit nemusí, ale pokud se k tomu rozhodne, postupuje zákonem specifikovaným postupem, byť i jen podle obecných zásad správního řízení (srov. např.  SpŘ § 4 odst. (4): Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.)

Ad 3. Pokud nejde o veřejnou zakázku, pak nejspíše nelze dovodit konkludentní souhlas s tím, že budou známy okolnosti kolaudace jako procesu, v němž se prověřuje splnění požadavků ve veřejném zájmu. Případ nejspíše nelze srovnat se situací vstupu do veřejné soutěže, kdy takový konkludentní souhlas soud dovodil i pro případ té nabídky v soutěži, která nevyhraje a ani se tak nestane příjemcem veřejných prostředků (rozsudek NSS č. j. 10 As 59/2014-41).

Závěr: I když je daný případ blízko hranici mezi přístupností a nepřístupností informací a přesně takováto situace zatím nebyla soudy posuzována, doporučuji proti rozhodnutí povinného subjektu a rozhodnutí nadřízeného orgánu (kraje) podat žalobu a použít uvedenou argumentaci. Nelze však zaručit úspěch, intuitivní odhad úspěchu je nízký, mezi 30 až 60 %. Výsledek soudu by však byl přínosný pro další podobné případy, které mohou být časté.

Žalobu je nutno podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno. Podání žaloby vyžaduje uhradit soudní poplatek 3 000 Kč. V případě úspěchu jej musí žalobci uhradit žalovaný.

Vzor žaloby najdete ZDE.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy