Rozpočet města

jitka bouchalová

28. 3. 2009 | Počet zhlédnutí: 1282 | Počet komentářů: 1

Před schválením rozpočtu města došlo k zadání jednotlivým vedoucím organizačních složek města a vedoucím odborů na vypracování plánu úspor. Jsou tyto pracovní verze návrhu úspor, jak je starosta nazývá, přístupné zastupitelům i před jednáním rady města? Platí to samé i za předpokladu, že zastupitelstvo ve svém usnesení ukládá předložit tyto návrhy radě města a ta se koná pouhý jeden den před zastupitelstvem schvalujícím tyto návrhy do rozpočtu? Předání pracovních verzí návrhu úspor opozičním zastupitelům, a tedy hledání možností, kde šetřit, není umožněno.
Důvodem je, že pracovní (neschválená) verze vedoucích jednotlivých odborů a verze schválená radou města se mohou lišit. Kdo tedy nestranně rozhodne, které návrhy úspor se zapracují a které nikoliv?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

9. 4. 2009

Zastupitelé mají na tyto informace právo. Lze to dovodit ze zákona o obcích:

§ 82 Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo 
c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

Toto ustanovení zakládá přímý vztah mezi členem zastupitelstva a pracovníkem obce, do kterého tedy nemůže vstupovat starosta, radní či tajemník. 
Zákon o obcích nepřipouští žádnou výjimku z poskytnutí (všech) informací z důvodu nehotovosti informace. Na rozdíl od zákona o svobodném přístupu k informacím (InfZ) tedy mají zastupitelé právo na informace i ve fázi vzniku, byť přirozeně nelze realizovat přístup k jakkoliv prvotně vznikajícímu návrhu formulace. Popsaný typ informací, tedy podklad, předložený radě, však již má povahu ucelené, dohotovené informace a je možno ho poskytnout. 
Co se týká lhůty, jde nepochybně o lhůtu maximální, která se zohlední, pokud by šlo o přípravu informace, která zabere čas. Jelikož uvedená informace je hotova (je "na stole"), lhůta odpadá a pracovník je povinen poskytnout ji členu zastupitelstva bezodkladně. 
Toto poskytnutí informace nijak nebrání radě, aby rozhodla, kterou z variant a v jaké výsledné úpravě předloží zastupitelstvu. 

Pokud by o tutéž informaci žádal "kdokoliv" (tedy nikoliv člen zastupitelstva), postupoval by podle InfZ. Zde by v úvahu připadlo ustanovení, chránící tzv. "nehotové" informace:
 

§ 11 odst. (1) Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:

b)  jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím,  

U tohoto ustanovení ja klíčové slovo "může". Jeho výklad (například dle praxe odboru dozoru kontroly Ministerstva vnitra) však nemůže vést k úplné libovůli. Tuto možnost smí úřad uplatnit jen tehdy, pokud existuje reálný důvod, který navíc musí formulovat (v rozhodnutí, kterým žádost o informaci odepře). 
Reálným důvodem pro odepření by tak musela být taková okolnost, kdy při poskytnutí informace by vznikla nějaká škoda nebo byl ohrožen právem chráněný zájem. V tomto případě však takovou okolnost nevidím. Určitě takovou okolností není snaha, lépe řečeno "chuť" vedení radnice projednat přípravu rozpočtu "v klidu", "v tichosti", bez nepříjemných či inspirujících otázek.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy