Zveřejnění podkladů pro jednání zastupitelstva obce

Petr

10. 12. 2018 | Počet zhlédnutí: 2146 | Počet komentářů: 1

Je možné, aby zastupitel obce zveřejnil na internetu (vlastní webové stránky, sociální sítě apod.) podklady pro jednání zastupitelstva obce, které obdržel před jednáním ZO? Tyto podklady jsou při samotném zasedání ZO promítány, přičemž z jednání se pořizuje audiovizuální záznam, který je následně publikován na Youtube. Podklady samotné se objevují v záběru AV záznamu. 

Pokud ano, za jakých podmínek ve vztahu k ochraně osobních údajů, GDPR, autorským právům (součástí podkladů mohou být např. projektové dokumentace atd.) apod.?

 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

12. 12. 2018

Při zveřejnění se ve vztahu k osobním údajům zveřejňující zastupitel stává správcem údajů (čl. 4 bod 1 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, dále ON) a musí mít pro zpracování osobních údajů právní titul. Zastupitel by právní titul mohl spatřovat v plnění úkolu ve veřejném zájmu (čl. 6/1/e ON) a dovozovat ho od právního základu, kdy jsou v předpisech popsány povinnosti zastupitele, jak jsou vyjádřeny ve slibu zastupitele a v dalších ustanoveních zákona o obcích, především ve smyslu zastupování voličů, transparentnosti a předcházení střetu zájmů.

Zároveň by mohl právní titul spatřovat v oprávněném zájmu třetích osob (čl. 6/1/f ON) – tedy veřejnosti, která má k uvedeným dokladům z velké části legitimní přístup dle Infozákona a potřebuje se s nimi seznamovat právě před jednáním zastupitelstva, aby se mohla obracet na své zastupitele.

V tomto směru by mohl osobní údaje ponechávat v rozsahu, ve kterém by uvedené dokumenty byly poskytnuty samotnou obcí komukoliv na základě žádosti podle Infozákona. Toto posouzení a případnou anonymizaci osobních údajů, které tuto hranici přesahují, by musel udělat sám. Podrobnosti o rozsahu možného ponechávání osobních údajů v záznamech jednání zastupitelstva, které najdete v naší publikaci Zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva (2012), jsou uplatnitelné zcela shodně.

Skutečnost, že podklady jsou při samotném zasedání ZO promítány, přičemž z jednání se pořizuje audiovizuální záznam, který je následně publikován na Youtube, nemá žádný vztah a nepředstavuje právní titul pro zveřejnění zastupitelem. Není navíc jasné, zda tento postup obce je ve všech detailech v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Jako správce dále zveřejňující zastupitel musí splnit informační povinnosti pro subjekty údajů podle čl. 12 až 14 Obecného nařízení a též být připraven řešit další práva subjektů údajů podle čl. 15 až 22 ON. Nejde však o nic složitého.

Měl by také mít alespoň v jednoduché podobě záznam o zapracování podle čl. 30 ON, což také není složité.

Pokud jde o autorská práva, není moc obvyklé, že by v podkladech byl dokument povahy autorského díla. Projektová dokumentace často nemusí být autorským dílem. Často se ale vyskytují různé formy vizualizací projektovaných staveb, které mohou autorským dílem být. Ale i když jde o autorské dílo, nemusí to znamenat absolutní nepřístupnost a zákaz zveřejnění. Publikování by pravděpodobně spadalo pod některou z licencí (např. zpravodajskou), takže by bylo často možné. V případě podobných podkladů ale doporučuji konzultovat s obcí, zda má tyto okolnosti s původcem podkladů vyjasněné. V zásadě se dá shrnout, že čím významnější vliv do veřejného prostředí stavba má, tím více bude možné dokumenty zveřejnit. Zároveň ale vždy bude nutné zveřejnit jen nezbytný rozsah. Takže například pokud půjde o velmi velký bytový dům nebo továrničku a zároveň zastupitel zveřejní jen rámcový výkres, ukazující dopad od okolí, případně základní technické parametry, troufnu si tvrdit, že to bude v pořádku. Pokud ale půjde o malý domek na soukromém pozemku s vysokým plotem, pak zveřejnění možné nebude.

Pokud se týká případného obchodního tajemství, pak by bylo povinností obchodníka, jemuž svědčí, upozornit obec, že jde o obchodní tajemství. Obec takové části dokumentů zpravidla nepředkládá v materiálech pro jednání ZO. Pokud tak učiní, měla by o tom členy zastupitelstva informovat a vymezit rozsah obchodního tajemství. Pokud by označené informace opravdu měly povahu obchodního tajemství, nesměl by tyto pasáže zastupitel (který má jinak přístup i k obchodnímu tajemství) zveřejnit.

Výjimečně mohou podklady též obsahovat jiné typy chráněných informací, například vnitřní, přípravné, nově vznikající (§ 11/1 a, b Infozákona). Je věcí obce, aby je v podkladech takto označila a členy zastupitelstva na tuto ochranu upozornila. I tyto informace by zastupitel zveřejnit nesměl.

 

Poznámka:

Domnívám se, že váš dotaz a odpověď v poradně Otevřené společnosti by mohly být veřejné, protože by posloužily i dalším zájemcům. Možná jste jen nevědomky nezaškrtl možnost zveřejnění. Souhlasil byste s možností zveřejnění? Sdělte prosím na kuzilek@otevrete.cz

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy