Stížnost na výši úhrady za poskytnuní informace

Lukas Horsky

4. 11. 2016 | Počet zhlédnutí: 1513 | Počet komentářů: 1

Obracím se na Vás s dotazem, který se týká vyřizování stížnosti proti výši úhrady za poskytnutí požadované informace.

Dne 19.05.2016 jsem k Okresnímu soudu ve Vyškově zaslal tři žádosti o poskytnutí informací v opatrovnických řízeních za jednotlivá období o leden 2016 – duben 2016 o leden 2015 – prosinec 2015 o červen 2014 – prosinec 2014 • Dne 02.06.2016 výše jmenovaný soud svým rozhodnutím pod č.j. SI 26/2016, SI 25/2016 a SI 24/2016 vyčíslil celkovou výši nákladů spojených s poskytnutím požadované informace. • Dne 07.06.2016 jsem proti výše uvedeným rozhodnutím podal stížnost • Dne 14.07.2016 jsem učinil k OS ve Vyškově i MS ČR dotaz na stav řízení o mé stížnosti • Dne 27.7.2016 jsem obdržel přípis Ministerstva spravedlnosti pod č.j MSP-603/2016-OSV-OSV/2, ve kterém mi bylo oznámeno, že moje stížnosti byly nadřízenému orgánu, Ministerstvu spravedlnosti ČR předloženy dne 18.7.2016 • Dne 28.7.2016 jsem na obdržený přípis písemně odpověděl. a dotazoval se na termín vyřízení mé stížnosti • Dne 16.08.2016 jsem se opětovně písemně dotazoval na stav řízení týkající se mojí stížnosti. • Dne 05.09.2016 jsem obdržel odpověď vedenou pod č.j. MSP-690/2016- OSV-OSV/2, ve které mi bylo sděleno, že o mé stížnosti nebylo stále rozhodnuto. • Dne 05.10.2016 jsem se opětovně písemně dotazoval na stav řízení týkající se mojí stížnosti, neboť jsem stále od žádné ze zúčastněných stran, OS ve Vyškově, nebo Ministerstva spravedlnosti ČR, neobdržel stanovisko o vyřízení podané stížnosti.

Do dnešního dne tj. 4.11.2016 stále nemám žádnou odpověď. Domnívám se, S ohledem na dobu, kdy byla podána k OS ve Vyškově žádost o poskytnutí informací (dne 19.05.2016), že ze strany všech zúčastněných stran došlo k marnému uplynutí všech lhůt, které jsou zakotveny v InfZ.

Rád bych Vás požádal o Vaši radu, pomoc. Jaké jsou možnosti mého dalšího postupu, když OS ve Vyškově, stejně tak Ministerstvo spravedlnosti hraje tzv. "mrtvého brouka" a neodpovídá mi? Jaké podaní mám učinit a kam?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

5. 11. 2016

Stížnost podaná 7.6.2016 měla být vyřízena nadřízeným orgánem (MSp) zhruba do 25 dnů, protože povinný subjekt měl povinnost do 7 dnů stížnost předat nadřízenému orgánu, a ten ji měl povinnost vyřídit do 15 dnů. K tomu doba doručování.

Následující korespondence již neměla povahu procesu vyřízení stížnosti proti výši úhrady.

Termíny byly nepochybně zcela překročeny. Nadřízený orgán setrvává v nečinnosti. Důvodem je pravděpodobně dlouhodobá nedostatečná kapacita příslušného odboru MSp, kvůli které nejsou včas vyřizovány spousty dalších stížností a odvolání. To, že MSp alespoň komunikuje o průběhu ne/vyřizování, je patrně snaha situaci alespoň částečně mírnit.

Máte v tuto chvíli možnost

  1. Podat k ministrovi spravedlnosti jako nadřízenému orgánu ministerstva podnět k opatření proti nečinnosti podle § 80 správního řádu. Ministr by pravděpodobně (ve lhůtě 30 dnů) přikázal ministerstvu, aby stížnost vyřídil a stanovil mu lhůtu.
  2. Podat správní žalobu proti nečinnosti, kterou by projednal pražský Městský soud (obvykle se k případům dostane asi po 1 roce). Ten by přikázal Ministerstvu stížnost vyřídit a stanovil mu lhůtu.

Oba tyto postupy by tak vedly k vykonatelným příkazům, které by bylo možno vymáhat exekučně.

Vedle toho je jistě možné dále neformálně apelovat na ministerstvo (příslušný odbor), ab stížnost vyřídil, tzn. pokračovat v popsané neformální komunikaci, případně i telefonicky urgovat.

Jiné prostředky bohužel právní řád neposkytuje.

Doporučil bych kombinaci podnětu k opatření proti nečinnosti podle § 80 správního řádu a neformální komunikace.

Možný je také zcela odlišný postup: uhradit požadovanou úhradu nákladů a informace získat (bylo by však asi nutné s OS Vyškov vyjasnit, zda z procesního hlediska poté opravdu informace poskytne). Následně pak u příslušného civilního soudu žalobou požadovat vrácení úhrady či její části z titulu bezdůvodného obohacení. Pravděpodobnost úspěchu takové žaloby je nejasná, protože věcné jádro sporu – výše úhrady – není předmětem vašeho dotazu.

JL

  • 19. 1. 2017
  • Praha

žaloby proti nečinnosti mají přednostní projednání - vyřízeny jsou tak max do 6 měsíců

MSp dlouhodobě zákonné lhůty zcela ignoruje, ale po výzvě soudu k předložení spisu rozhodnutí obratem vydá

bohužel je zcela nepredikovatelné, zda vám MS v Praze přizná náklady řízení, které bude po vydání rozhodnutí jen formálně usnesením zastaveno, neboť nečinnost byla odstraněna

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy