Kopie výkresu z projektové dokumentace

Iveta

6. 5. 2018 | Počet zhlédnutí: 2047 | Počet komentářů: 1

Vedle mého pozemku bude provedena stavba nového chodníku. Jako účastník územního řízení jsem byla nahlížet do spisu a při této příležitosti jsem požádala o poskytnutí kopie situačního výkresu. Požadovaná kopie mi byla zamítnuta s odkazem na § 168 odst. 2 stavebního zákona a také s odkazem na ochranu autorských práv k projektové dokumentaci.

Chtěla bych se Vás zeptat, zda bych za účelem získání kopie výkresu z projektové dokumentace nemohla využít tzv. informační zákon. Může se stavební úřad v tomto případě také odkazovat na autorská práva?

K této problematice jsem pročetla dotazy z Vaší poradny. V odpovědi k dotazu ze dne 23. 5. 2015 nazvaném ´"Žádost o projektovou dokumentaci rekonstrukce ulice" se uvádí, že § 11 informačního zákona není na danou situaci uplatnitelný. Zatímco v odpovědi k dotazu ze dne 6. 4. 2018 nazvaném "Kopie projektové dokumentace" se výjimka z informačního zákona, která chrání autorské právo, připouští.

Daniel Burda

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

14. 5. 2018

Co se týče postupu podle § 168 odst. 2 stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.), tak podle něho kopii stavební dokumentace stavební úřad poskytne, pouze pokud účastník řízení, který toto žádá, doloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil nebo vlastníka stavby. Toto ustanovení reflektuje mimo jiné i ochranu autorských práv a případně oprávněných zájmů vlastníka stavby.

Souhlas je však třeba k poskytnutí celé dokumentace. Její jednotlivá část, v tomto případě situační výkres rekonstrukce chodníku, souhlasu nepodléhá. Stavební úřad postupoval protiprávně.

Navíc v uvedeném případě, kdy se jedná o stavbu chodníku, tak lze předpokládat (ač to v dotazu není specifikováno), že vlastníkem stavby bude obec. – Můžete si u obce o takovýto souhlas požádat. – Zcela logické by bylo, aby vám obec takový souhlas dala (viz argumentace níže – obec zřejmě bude povinna vám dokumentaci poskytnout na základě žádosti podle InfZ), ovšem právně vymahatelný takový souhlas není.

(V judikatuře, konkrétně v rozsudku Městského soudu v Praze z 4. 12. 2013, sp. zn. 5 A 241/2011, který byl dokonce vybrán a zveřejnen ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, se ovšem objevil i jiný názor, totiž že uvedené ustanovení se aplikuje pouze v případě již pravomocně skončených řízení a že v případě živých řízení žádné podobné omezení – tedy podmínka souhlasu toho, kdo dokumentaci pořídil nebo vlastníka stavby – neplatí. Tento závěr ale není v judikatuře nijak ustálený; jiné soudy naopak podobný závěr odmítly. -- Můžete ovšem zkusit o nahlížení požádat znovu a zkusit tímto rozsudkem argumentovat.)

Co se týče možnosti požádat o projektovou dokumentaci podle InfZ (č. 106/1999 Sb.), tak tato cesta vám je otevřena. - Jedná-li se o obecní projekt, tak jak je naznačeno výše, potom by Vám obec dokumentaci měla poskytnout.

Projektová dokumentace v daném případě těžko může být považována za autorské dílo. Je těžko představitelné, že lze architektonické řešení rekonstrukce chodníku lze považovat za jedinečné. AutZ v § 2 odst. 1 autorské dílo definuje jako "dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě".

V odborné literatuře (komentář k InfZ, FUREK, A. a kol., 2016) se objevuje ve vztahu k projektové dokumentaci paušalizující soud, že: „projektová dokumentace stavby tak, jak její obsah vyplývá z příslušných předpisů v oblasti stavebního práva, podmínky autorského díla naplňuje, neboť se jedná o formu díla architektonického, které je výsledkem tvůrčí duševní činnosti autora a které je vyjádřeno ve vnímatelné podobě (v dané souvislosti v podobě listinné)“.

I kdyby snad mělo jít o autorské dílo, AutZ předpokládá určité výjimky z ochrany autorských děl. Jedná se jednak o tzv. volná užití podle § 30 AutZ, kdy se za užití díla nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Pro osobní potřebu je potom možné zhotovit záznam, rozmnoženinu či napodobeninu díla. – Okolnosti hovoří ve prospěch užití této licence – jedná se o dokumentaci ke stavbě konkrétního chodníku, u které je těžko představitelné, že byste ji mohla využít k hospodářskému prospěchu.

Dále je zde tzv. úřední licence podle § 34 AutZ, podle které lze užít autorské dílo v odůvodněné míře na základě zákona pro účely veřejné bezpečnosti, pro soudní nebo správní řízení nebo k jinému úřednímu účelu. Přičemž jiným úředním účelem lze zřejmě rozumět i povinnost poskytnout informaci podle InfZ. Tento názor ostatně sdílí i autoři komentáře k autorskému zákonu (CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P., 2012). Otázka je, co by ve vztahu k projektové dokumentaci bylo lze považovat za „odůvodněnou míru“.

V případech, kdy není dáno volné užití autorského díla, nebo některá z licencí na jeho užití, předpokládá InfZ nutnost uzavření licenční smlouvy (to za předpokladu, že je to povinný subjekt, kdo vykonává majetková práva k autorskému dílu) - viz § 14a InfZ.

Uvedené směry argumentace nelze samozřejmě vykládat absolutně. V takovýchto případech se jedná o poměřování práva na ochranu autorského díla a právo na informace. Ústavní soud (viz nález z 21. 3. 2017, sp. zn. IV. ÚS 3208/16) v této souvislosti hovoří o tom, že se musí zkoumat povaha autorského díla, tedy jestli se jedná jen o jednoduché dílo, které je tvůrčí ve velmi omezeném rozsahu, anebo vskutku velký a náročný autorský počin. Na tom poté zaleží, jestli převáží ochrana autorského práva, anebo právo na informace.

Domníváme se, že v případě projektové dokumentace ke stavbě chodníku by tato měla být podle InfZ poskytnuta.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy