Zápisy z jednání zastupitelstva - začerněná jména občanů

Hájek

2. 10. 2019 | Počet zhlédnutí: 2226 | Počet komentářů: 1

V naší obci je pořizován audiovizuální záznam z veřejného zasedání zastupitelstva obce, pan starosta na začátku zasedání upozorní všechny přítomné, že zasedání je nahráváno. Dále je na stole před přítomnou veřejností k dispozici informace, že “záznam bude použit pro dokumentaci průběhu zasedání, že záznam bude použit pro zpracování zápisu ze zasedání, že zasedání je veřejné a veřejnými jsou i příspěvky přítomných občanů. V případě, že někdo z přítomných nebude chtít být nahráván z důvod , že by jeho projev byl osobní povahy a nahráváním by byla dotčena jeho osobnostní práva,  tak po předchozím upozornění nebude nahráván“.

Z pořizovaného záznamu se vyhotovuje zápis, který je přístupný na stránkách obce a v tomto zápise jsou jména osob z řad veřejnosti, které se vyjadřují jednak v rámci projednávaných bodů anebo v diskusi vymazána anebo začerněna.

Na dotaz, proč jsou jména vymazána anebo začerněna, pan starosta odpověděl, že „začernění jmen bylo provedeno na základě GDPR a že OÚ měl doporučení z ministerstva, co černit“.

Dle mého názoru je toto vymazávání jmen přispěvatelů z řad veřejnosti s ohledem na výše uvedené nezákonné.

Otázka: Jaké kroky lze učinit v této věci, aby jména přispěvatelů byla v zápise viditelná?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

23. 10. 2019

Jména vystupujících z řad veřejnosti není povinnost začerňovat. Oprávnění ponechat jejich údaje v zápisu plyne z § 8a/2 Infozákona.

Ovšem vzhledem k tomu, že celé zveřejnění zápisů (zpravidla na webu) není povinné, je zcela na zvážení obce, v jakém rozsahu zápisy zveřejní, pokud je vůbec zveřejňuje. Je to její dobrovolné rozhodnutí.

Z popisu, který uvádíte, plyne, že obec při začerňování nejspíše podlehla omylu či chybné informaci z MV. Ovšem na druhou stranu nelze její postup označit za „nezákonné“, neboť tím neporušuje žádnou svou povinnost. Vůbec to nemusí dělat.

Pokud však jakýkoliv žadatel podle Infozákona požádá o takový zápis, pak by obec tímto nadbytečným začernění svou povinnost porušila – tomuto žadateli je povinna zápis poskytnout bez takového začernění.

Vůči výše uvedené větě existuje v zásadě pouze jedna výjimka: pokud by šlo o tzv. „třetí osobu“, tzn. typicky osobu, která ani není příjemcem veřejných prostředků, ani zaměstnancem či funkcionářem obce či jinak veřejně činnou osobou, ani nejde o občana, který na jednání aktivně vystupuje. Takový, velmi málo se vyskytující případ, by pak bylo nutno pro obecného žadatele začernit. A to ještě jen tehdy, pokud by žadatelem nebyl občan obce. Ten má totiž speciální právo podle zákona o obcích seznámit se s plným zněním zápisu jednání zastupitelstva, včetně jakýchkoli tam v originále uvedených osobních údajů (§ 16/1/e zákona o obcích).

Udělat s tím – jak plyne z předchozího – můžete jen to, že o skutečném stavu budete vedení obce informovat. Určitým důraznějším nátlakem může být požadovat po každém jednání zastupitelstva poskytnutí zápisu podle Infozákona, a ten pak nabídnout občanům obce například na alternativní webové stránce. V takovém případě však ten, kdo zápis zveřejňuje, se stává tzv. správcem osobních údajů a je povinen splnit určité náležitosti podle předpisů k ochraně osobních údajů (zejména Obecné nařízení EU, tzv. GDPR). Není to nic dramaticky náročného, jde o to, že – pokud by zápis zveřejnil i pro ne-občany obce, musí vždy zajistit, že budou začerněny osobní údaje výše uvedených „třetích osob“, a dále je povinen na též na webové stránce uvést kontakt na sebe (jako správce údajů) a subjektům údajů (kteří jsou v zápise uvedeni) podat informaci o jejich právech, která vůči němu mají, čímž je hlavně právo na informace o tomto zpracování (tedy o tomto zveřejnění), o jeho právním důvodu, době zpracování, a dále o možnosti obrátit se na něj (jako na správce) s požadavkem na výmaz, na opravu, na získání kopie takto zveřejněných osobních údajů o konkrétním člověku, atd. Pokud byste šel touto cestou, jsme připraveni vám poskytnout podrobnější podporu. Na druhou stranu je vždy ke zvážení, zda není lepší najít s vedením obce nekonfliktní, přátelské (sousedské?) řešení. Přílišné rozbroje na obcích nejsou nikdy k ničemu dobré.

Podrobnou analýzu okolností záznamů a tím pádem i zápisů jednání zastupitelstva jsem zpracoval v této publikaci. Účinnost Obecného nařízení (tzv. GDPR) na jeho platnosti nic nezměnila.

Hájek

  • 5. 11. 2019
  • Újezd pod Troskami

Dobrý den,

děkuji za odpověď týkající se začerňování anebo vymazání jmen diskutujích občanů obce na veřejných zasedáních zastupitelstva, rovněž tak za radu a nabídku případné podpory.

Pro úplnost si dovoluji provést ještě malé doplnění skutečného stavu věcí, které nebylo z mé strany v dotazu uvedeno.

V naší obce byla v minulých letech praxe taková, že se zápisy ze zastupitelstev obce na stránkách obce nezveřejňovaly. 

V novém funkčním období 2018 - 2022 došlo ke změně této praxe a nové zastupitelstvo na svém prvním zasedání přijalo v této věci usnesení, že schvaluje "zveřejňování celých zápisů ze zasedání zastupitelstva obce, včetně usnesení, na internetových stránkách obce. Detailně bude toto zapracováno v novém Jednacím řádu ZO, ten se připravuje a bude co nejdříve přijat".

A přijatý jednací řád obce v této věcí říká, že "Zápis je uložen na obecním úřadu k nahlédnutí a zveřejněn na webových stránkách obce".

Pokud zveřejňování jmen je, jak vyplývá z Vašeho vyjádření "dobrou vůlí" obce, tak se domnívám, že s  ohledem na výše uvedené citace je nezveřejňování jmen alespoň porušením vlastního usnesení.

S pozdravem

 

Hájek

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy