Stížnost na částečné poskytnutí informací emailem

Petr

6. 2. 2017 | Počet zhlédnutí: 1080 | Počet komentářů: 1

E-mailem se všemi náležitostmi jsem podal obecnímu úřadu žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.. 

Lze podat  stížnost proti částečnému poskytnutí informace také pouze elektronicky? V minulém roce jsem takto stížnost podal. Krajský úřad tuto stížnost nevyřizoval kvůli procesní chybě. Stížnost neměla elektronický podpis. 

Zde v poradně jsem četl, že to dle nálezu Ústavního soudu lze. Naleznu někde informace, abych je mohl ve stížnosti zmínit?

 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

6. 2. 2017

Jde o nález ÚS, který (byť se v podmínkách práva na informace nejedná o žádné nové pravidlo) zdůraznil nutnost výkladu ve prospěch žadatele i ve vztahu k procesním pravidlům InfZ (právní věta nálezu sp. zn. I. ÚS 3930/14: „Procesní předpisy určené k ochraně práv žadatele o informace je nutno vykládat takovým způsobem, aby byly účinné v praxi. Nelze je vykládat způsobem, který ochranu odepírá, aniž by pro to existovaly pádné důvody.“).

§ 20 odst. 4 InfZ uvádí:

(4) Pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se při postupu podle tohoto zákona

a) pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

b) pro odvolací řízení a

c) v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení

            ustanovení správního řádu; dále se při postupu podle tohoto zákona použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ustanovení § 178; v ostatním se správní řád nepoužije.

Podání stížnosti však nepředstavuje „doručování“, to se týká opačného směru, tedy kdy správní orgán doručuje účastníkovi. Účastník "podává", nikoli doručuje.

Proto se i autoři komentáře (Furek, Rothanzl. Jírovec) přiklonili k původnímu výkladu § 16a odst. 2, totiž že na podání stížnosti se nevztahuje § 37 SpŘ a lze ji podat obdobně jako samotnou žádost, tedy písemně bez uznávaného elektronického podpisu (značky), avšak prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu.

Praktický  problém však je, že vzhledem k (zastaralému) rozsudku NSS č. j. 1 Ans 5/2010-172(2440/2011 Sb.NSS), podle kterého se stížnost musí podat dle SpŘ, a který dosud NSS neměl možnost korigovat podle nálezu Ústavního soudu, je riziko, že prosazení této správné cesty bude trvat delší dobu.

Vhodné by tedy bylo podat stížnost obyčejným e-mailem, ale upozornit zároveň na výše uvedený nález ÚS a jeho výklad v odborné literatuře. Pak vyčkat, zda se povinný subjekt proti tomu ohradí, anebo tento výklad uzná.

Anebo na tento směr rezignovat a raději podat stížnost „klasicky“ podle SpŘ, tedy listinně s podpisem, osobně na podatelnu, s uznávaným elektronickým podpisem, datovou schránkou apod.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy