Právo zastupitele na informace o platičích (neplatičích) poplatků

p.pohunek

16. 12. 2015 | Počet zhlédnutí: 1379 | Počet komentářů: 1

Dobrý den, jakožto zastupitel jsem v souladu s § 82 pís. c) ObeZ přišel k účetní obce,která má příslušnou agendu v pracovní náplni a dotazoval jsem se toto: žádám o nahlédnutí do dokumentů o plátcích poplatků za odpad, kde předmětem tohoto zjištění má být informace o neplatičích, jelikož obec nemá doposud zájem dodržovat platnou vyhlášku o poplatku za odpad a de facto přehlíží občany, kteří neplní svou zákonnou povinnost. Dále předmětem požadovaného je zjistit i platební morálku platících občanů, jelikož výši poplatku si stanovují občané v této obci sami formou počtu svozů, které ovšem musí vycházet z reality, tedy počet svozů by měl vycházet z počtu osob v nemovitosti.

Na výše uvedený požadavek účetní s tajemnicí a starostou sdělili následující: dle § 9 daňového řádu nemá právo zastupitel nahlížet do konkrétních dokumentů týkající se občanů obce a jejich poplatkové povinnosti. Tedy, že nelze poskytovat jak zastupiteli, tak i členům FV tyto informace - pouze jakožto celkové sumy vybrané obcí.

Dotaz: má tedy právo jak zastupitel, tak i FV nahlížet do jednotlivých (dílčích) dokumentů týkajících se konkrétních občanů ohledně poplatků (za  psa, odpad, hrobové místo, atd.).

K výše uvedenému se domnívám, že jakožto zastupitel mám v tomto případě neomezené právo na přístup k těmto informacím, kde pouze dále musím dodržet mlčenlivost o těchto údajích třetích osob.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

26. 12. 2015

Na tyto informace máte právo. Vztah k tzv. „důvěrnosti“ daňového řízení vyřešil jednoznačně rozsudek NSS 2 As 132/2011, ve kterém se například uvádí:

úprava mlčenlivosti v daňovém řádu (§ 52), respektive ZSDP (§ 24) není a nebyla speciální úpravou k zákonu o svobodném přístupu k informacím. Tento zákon totiž obsahuje ustanovení o generálním prolomení mlčenlivosti, neboť ve svém § 19 uvádí, že umožnění přístupu k informacím nebo poskytnutí informací za podmínek a způsobem stanoveným tímto zákonem není porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost uložené zvláštními zákony. Střet práva na informace a povinnosti zachovávat mlčenlivost je tak výslovně vyřešen ve prospěch poskytování informací.

Uvedený rozsudek navíc vyjasnil, že i když pro účely řízení o poplatcích se na ně hledí jako na postup podle daňového řádu, nelze to vztahovat na vyřízení žádosti o informace:

v rámci tohoto postupu pak nebylo možné o pokutách uvažovat jako o daních ve smyslu legislativní zkratky platné výlučně pro daňový řád a jejich poskytnutí z tohoto důvodu odmítnout.

Dále rozsudek uvádí:

zákon o svobodném přístupu k informacím zcela jednoznačně počítá i s poskytováním informací získaných při správě daní, či jiných (para)fiskálních povinností, neboť v § 10 upravuje podmínky, kdy nelze informace zjištěné na základě zákonů o daních poskytnout. Konkrétně uvádí, že informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních (…) povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne. Je tedy evidentní, že působnosti tohoto zákona se nevymykají ani informace z tohoto typu řízení, je zde pouze nastavena určitá restrikce. Tuto restrikci ovšem nelze rozšiřovat odkazem na ustanovení daňového řádu.

A dále:

Co se týká stěžovatelova tvrzení o porušení zásady neveřejnosti daňového řízení, jíž městský soud přiléhavě konstatoval, že daňové řízení není jediným řízením, ve kterém se tato zásada uplatňuje, a přesto se informace z jiných neveřejných řízení poskytují. Jakkoli se pro exekuci peněžitých plnění uplatňuje postup pro správu daní, která je neveřejná, tato neveřejnost se uplatní pouze v jejím průběhu. V případě již ukončeného postupu však zásada neveřejnosti nijak nepřekáží tomu, aby kdokoliv požadoval informace z tohoto řízení, byť, pochopitelně, s restrikcemi výše popsanými, tedy v intencích zákona o svobodném přístupu k informacím.

Dále jiný rozsudek 5 As 64/2008 - 155 uvádí, že odpouštění (prominutí) pokuty (což lze ve vašem případě vztáhnout i na neuhrazený poplatek po splatnosti) představuje příjem veřejných prostředků. Na ochranu osobních údajů v takovém případě dopadá § 8b Infozákona, který ji prolamuje a umožňuje poskytnout základní osobní údaje.

Právní věta, publikovaná ve Sbírce rozhodnutí NSS, zní:

I. Na poskytování informací o příjemcích veřejných prostředků podle § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ustanovení § 10 citovaného zákona (ochrana důvěrnosti majetkových poměrů) nedopadá.

Rozsudek dále uvádí:

Pokud povinný subjekt posuzuje žádost o informace podle ustanovení § 8b informačního zákona, ustanovení § 10 tohoto zákona se vůbec neuplatní.

A dále:

Příjmy z daní jsou součástí veřejných financí, splatná, ale dosud nezaplacená daň či její příslušenství jsou pak nepochybně součástí majetkových práv státu. Prominutí daně či příslušenství daně podle § 55a odst. 1 daňového řádu, ať již zaplacené či jen splatné, je proto nutno považovat za poskytnutí veřejných prostředků ve smyslu § 8b informačního zákona.

Pravděpodobně však příjmem veřejných prostředků není dosud nezaplacený poplatek, který však nebyl prominut (odpuštěn). Vzniká však otázka, zda jím není poplatek, který obec fakticky odpouští tím, že jej nevymáhá. Ovšem na druhé straně jde fakticky o informaci o příjmu veřejných prostředků ve formě svozu odpadu, ať už byl uhrazen či nikoliv.

Z výše uvedeného plyne, že i běžný občan má právo na informace o plnění poplatkové povinnosti, otázkou je bude, v jaké míře se může dozvídat osobní údaje konkrétních plátců.

Ovšem jak správně uvádíte, u člena zastupitelstva je tomu jinak. Jde o samostatnou působnost obce, o plnění rozpočtu, jde tedy o agendu, vztahující se k výkonu funkce zastupitele. Ten má tedy právo seznamovat se i s osobními údaji, které následně musí chránit.

Závěr:

Odepření přístup k informacím bylo protiprávní, na žádané nahlédnutí má člen zastupitelstva právo. V dalším postupu bude nejlepší podat žádost písemně, protože v případě ústní žádosti Infozákona neposkytuje opravné prostředky.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy