odvolání proti odmítnutí žádosti pro zneužití práva

Josef Mankovický

14. 1. 2016 | Počet zhlédnutí: 2003 | Počet komentářů: 1

Žádám o radu jak sepsat odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti viz.níže odpověď obce .

Odpověď obce 13.1.2016 :

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Obec Klentnice ve věci žádosti ze dne 13.11. 2015 č.j. 387/2015 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se zveřejnění smlouvy k části pozemku p.č. 648/3 v k.ú. Klentnice (dále jen „žádost“), rozhodl podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Informace dle žádosti – zveřejnění „Smlouvy o správě veřejné zeleně“ v plném rozsahu

se neposkytují.

Odůvodnění:

Informace dle výroku rozhodnutí se neposkytuje z důvodu, že požadovaná informace k této Smlouvě o správě veřejné zeleně a Dodatku č. 1 k části pozemku p.č. 648/3 - zhotovitel si nepřeje, aby smlouva s obcí Klentnice byla jakkoliv zveřejněna z důvodu ochrany osobních údajů. Další požadované informace k žádosti ze dne 13.11. 2015 byly vypraveny DS dne 3.12. 2015.

Z důvodů výše uvedených nemohla Obec Klentnice žádosti o poskytnutí informací týkající se informací, které jsou předmětem tohoto rozhodnutí, vyhovět. Ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím stanoví, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti. Z uvedeného důvodu Obec Klentnice rozhodla, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Dále na základě metodického doporučení MV ze dne 1.11. 2015 k zákonu č. 106/1999 Sb., sděluji:

Zneužívání práva na informace

Zákon o svobodném přístupu k informacím nezná jako speciální důvod pro neposkytnutí informace (odmítnutí žádosti) zneužití práva na informace žada­telem. Soudní judikatura nicméně odmítnutí žádosti z tohoto důvodu připouští a chápe jej jako tzv. faktický důvod.

Formální podmínkou pro uplatnění tohoto důvodu je vydání rozhodnutí o od­mítnutí žádosti podle § 15 odst. 1. Žádost v tomto případě tedy nelze odmít­nout neformálně, např. pouhým založením ad acta či neformálním sdělením ža­dateli, že jej povinný subjekt považuje za osobu zneužívající právo na informace.

Materiální podmínkou je naplnění znaků zneužití práva. Judikatura za takový znak ovšem nepovažuje pouhé podávání velkého počtu žádostí nebo požadová­ní velkého množství informací. K těmto znakům musí přistoupit i další znak mající charakter určitého osobního postoje žadatele k požadovaným informacím nebo k povinnému subjektu např. v podobě snahy paralyzovat činnost povinného sub­jektu či šikanovat jeho pracovníky.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

O odvolání rozhoduje  Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám 3/5, 601 82 Brno.

Odvolání se podává u OÚ Klentnice, Klentnice 24, 692 01 Mikulov, písemně nebo DS.

Bc. Roman Koprivňanský

starosta obce  

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

14. 1. 2016

Odepření informace na základě nesouhlasu zhotovitele z důvodu ochrany osobních údajů je nesprávné. V odvolání je třeba uvést, že osobní údaje, pokud nejde o oprávněně poskytnutelné údaje (např. základní osobní údaje o příjemci veřejných prostředků podle § 8b Infozákona), lze v poskytované informaci anonymizovat, což ale není důvodem, aby byla celá informace odepřena. Povinný subjekt nepostupoval podle § 12, podle kterého

všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon.

Odepření na základě zneužití práva je v tomto případě také nesprávné. Především se však v odůvodnění tento důvod neuvádí jako skutečný důvod pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, pouze cituje z materiálu min. vnitra. V odvolání by tedy bylo možné pouze uvést, že pokud zařazení pasáže Zneužívání práva na informace by se mělo brát jako další důvod k odmítnutí žádosti, pak je vadné v tom, že nijak nekonkretizovalo, v čem by mělo zneužívání spočívat, například v čem by měla být snaha paralyzovat činnost povinného sub­jektu či šikanovat jeho pracovníky.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy