Odměny členům výborů ZO (kteří nejsou členové ZO) a odměna ředitelce školy.

Ilona

8. 1. 2016 | Počet zhlédnutí: 1252 | Počet komentářů: 1

Dobrý den, prosím o radu.

V usnesení zastupitelstva obce (které uveřejňujeme na www stránkách) jsme uvedli odměny členům kontrolního výboru (nejsou členy zastupitelstva obce)  v tomto znění:

Zastupitelstvo obce rozhodlo udělit odměnu člence kontrolního výboru Janě Novákové ve výši 500,- Kč. Narození a bydliště jsme anonymizovali.

A

Odměna ředitelce školy

Zastupitelstvo obce rozhodlo udělit odměnu ředitelce základní a mateřské školy "název obce" ve výši 500,- Kč. Výši odměny jsme anonymizovali.

Prosím o radu, zda postupujeme správně. Předem děkuji za odpověď.

Sára Klačko

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

9. 1. 2016

Usnesení není třeba v takové míře anonymizovat.

Obecně sice je nutné zveřejňované dokumenty anonymizovat, z této povinnosti však existuje u informací o platu a odměnách výjimka u příjemců veřejných prostředků.

Rozsudek NSS 8 As 55/2012 - 62 definitivně vyjasnil, že ten, komu je plat či jakékoli obdobné plnění (včetně odměn) poskytovano z veřejných prostředků je příjemcem veřejných prostředků podle § 8b InfZ. Výše platu a odměn se proto na žádost konkrétnímu žadateli poskytují a ochrana osobních údajů je omezena v rozsahu daném § 8b odst. 3 InfZ:

Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.

Podle zmiňovaného judikátu NSS neposkytne povinný subjekt informace o platu zaměstnanců, pokud se podílejí na činnosti povinného subjektu jen nepřímo a nevyvstávají-li zároveň pochybnosti o hospodárnosti vynaložených prostředků v souvislosti s odměňováním této osoby. Půjde zejména o osoby vykonávající u povinného subjektu činnosti pomocné či servisní povahy. Rozhodně není možné tuto výjimku aplikovat na člena kontrolního výboru ani ředitelku školy.

Jiná otázka však je aktivní zveřejnění těchto údajů z vůle povinného subjektu, a to zejména s ohledem na dopad takového zveřejnění v celosvětově dostupné síti Internet. Zde se obecně uznává, že jde o vyšší míru zásahu do soukromí dotčených osob. Judikatura rozhodující výslovně o otázce aktivního zveřejnění konkrétních údajů v textové podobě na internetu dosud k disposici není. Proto například při následném zveřejnění informací poskytnutých již konkrétnímu žadateli (povinnost uložená Infozákonem v § 5 odst. 3) postupují mnohé obce tak, že se vlastní údaj o konkrétní výši platu či odměny pro zveřejnění na internetu znečitelní.

Podrobně k otázce oprávněnosti zveřejnit údaje o platu a odměně na webu jsme zodpověděli v jiném dotazu zde.

Musíme také upozornit na další aspekt aktivního zveřejnění údajů o platech na internetu: Z uvedeného „platového rozsudku“ plyne, že osoby, o kterých se poskytuje informace o platu a odměně, mohou mít postavení „dotčených osob“, u kterých by mohla být dotčena jejich „práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy“ (§ 2 odst. 3 správního řádu). Proto mají být před poskytnutím informace o tom vyrozuměni, aby se mohly vyjádřit. V této věci však také dosud není vyjasněno, zda lze postavení dotčené osoby aplikovat na všechny případy, anebo jen na ty, kdy se například poskytuje informace o konkrétní výši měsíčního platu řadového referenta, a tedy zásah do soukromí dotčené osoby je značný. Naopak poskytnutí informace o platu starosty (kde je veřejně známý a plyne ze zákona) anebo o takovéto relativně bagatelní a jednorázové odměně (jako v případě vašeho dotazu) by o dotčené osoby jít nemělo, protože utajení takové informace není „oprávněným zájmem“. Totéž dovozujeme v případě ředitelky školy s ohledem na její postavení v čele školy a též bagatelnost částky (nevypovídá o jejích majetkových poměrech, nejde tedy o zásah do soukromí).

Zastupitelstvo obsah usnesení zveřejňuje na dobrovolné bázi resp. neexistuje zákonná povinnost zveřejnit obsah usnesení zastupitelstva včetně výše odměn a informací o jejich příjemcích. Je proto na obci, nakolik chce být transparentní a informace poskytnout. Z § 95 zákona o obcích vyplývá pouze povinnost zveřejnit seznam přijatých usnesení. Na druhou stranu v souladu s principem dobré správy a i z hlediska efektivity a úspory práce Vám doporučujeme obsah usnesení zveřejnit v co nejširší míře a zbytečně jej neanonymizovat. Ušetříte sobě i žadatelům čas při případných žádostech o informace. V případě žádosti byste totiž informace stejně museli poskytnout.

Závěr: Jelikož jde o bagatelní částky, udělené všem stejně a jednorázově, a jde o osoby ve výrazném veřejném postavení (veřejná funkce), domníváme se, že osoby nemají postavení „dotčených osob“, a že i na internetu je možné tyto údaje zveřejnit ve stejném rozsahu, jako při poskytnutí na žádost. V usnesení je tedy třeba anonymizovat pouze údaj o přesné adrese obou dotčených osob. Všechny ostatní informace můžete zveřejnit.

 

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy