Nesprávné datum zveřejnění záměru obce na úřední desce

Zdeňka Tomášová

12. 2. 2020 | Počet zhlédnutí: 413 | Počet komentářů: 1

Na elektronické úřední desce byl zveřejněn dokument s datem vyvěšení 5. 2., ale dokument vznikl až 10. 2.! Datum sejmutí bylo 21. 2. Na listinné úřední desce tento dokument vyvěšen nebyl. Po našem upozornění bylo datum sejmutí upraveno na 28. 2. a na listinnou úřední desku byl tento dokument vyvěšen až 11. 2. Dokument se týkal záměru města vypůjčit pozemek v jeho vlastnictví. Kontrolní výbor poslal panu starostovi žádost o vysvětlení této manipulace s úřední deskou. V odpovědi bylo uvedeno, že nazývat toto manipulací jsou silná slova, že nedošlo k porušení zákona. Je to pravda? 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

14. 2. 2020

Výsledné zveřejnění (po vašem upozornění) na fyzické i elektronické úřední desce odpovídá zákonu:

§ 39 zákona o obcích:

               (1) Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce3b) obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné. Nemovitá věc se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona15a) platnými ke dni zveřejnění záměru.

Podmínku, aby záměr byl zveřejněn alespoň 15 dní před rozhodnutím v příslušném orgánu obce (předpokládám, že až po sejmutí příslušný orgán rozhodoval o výpůjčce podle záměru), podle vámi uvedených údajů byl splněn jak u fyzické, tak u elektronické podoby úřední desky. Pokud by to splněno nebylo, smlouva o nájmu by byla absolutně neplatná.

Odhalené „zmatky“ či nepořádek by mohly naznačovat pokus o manipulaci v tom smyslu, že by takovým postupem došlo ke zpětnému zfalšování údajů o zveřejnění tak, že by se vykazovalo zveřejnění 15 dnů (včetně fyzické úřední desky, u které je nutno datum vyvěšení a sejmutí vyznačit na dokument - § 65 odst. 3 zákona číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě), ale ve skutečnosti by dokument byl zveřejněný na elektronické úřední desce pouze od 10. do 21. 2. (11 dní), a na fyzické (kde lze často "doufat", že se na ni nikdo nepřijde podívat) třeba jen pár dní či vůbec. Taková manipulace by mohla sloužit například ke snížení možnosti podat jinou nabídku a konfrontovat tak výši nabízeného nájmu s jinou nabídkou.

Je samozřejmě otázkou, o jak významný nájem jde. Pokud by byl významný, zejména lukrativní pro nájemce, pak odbýt popsané "zmatky" tím, že slovo manipulace je přehnané, není na místě. Jde o "zmatky" na ostří nože, které kvůli výše popsaným závažným souvislostem mohou důvodně vyvolávat otázky, zda nejsou vedeny úmyslem obejít řádný postup při výběru nabídky na zveřejněný záměr. V tomto smyslu pak mohou být oprávněné i otázky na klientelismus či dokonce korupci.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy