Na veřejném zasedání (VZ) jsem žádala zastupitelstvo o zveřejňování celých zápisů z...

Blanka Čadová

12. 11. 2013 | Počet zhlédnutí: 1684 | Počet komentářů: 1

Na veřejném zasedání (VZ) jsem žádala zastupitelstvo o zveřejňování celých zápisů z VZ. Bylo mi písemně sděleno, Věc: poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., ... podle dnes platné právní úpravy neexistuje zákonem stanovená povinnost zveřejnit zápis na úřední desce. Zaslala jsem emailem reakci na toto sdělení ve formě:
Reakce na sdělení ze dne 02.07.2013 - poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací
Beru na vědomí Vaše sdělení, že Vám nevzniká žádná zákonná povinnost zveřejnit zápis na úřední desce či jiným způsobem, tedy ani ne dle zákona č.106/1999 Sb.
Nicméně, pokud občan obce požádá o kopii zápisu z jednání zastupitelstva obce v elektronické podobě (např. emailem, technickém nosiči dat), obec je povinna podle ustanovení § 5 odst. 3 informačního zákona poskytnout tyto informace do 15 dnů od jejich poskytnutí a to způsobem umožňující dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

Žádám tedy o zaslání zápisu z veřejného jednání zastupitelstva č. 11, č. 12 v elektronické podobě na moji emailovou adresu xxx. a ještě jsem připojila další dotazy, které nejsou nyní podstatné.
Postup starosty:
Na dalším VZ zastupitelstvo hlasovalo o termínu vyřízení mé žádosti, žádost mi byla zaslána v odhlasovaném termínu s tím, že mi zasílá na email požadované zápisy. Zápisy nebyly dle § 5 infZ zveřejněny na web. stránkách obce, žádala jsem emailem o prověření zveřejnění a bylo mi odpovězeno, že mi řekl, že moje žádost byla posouzena jako prostá žádost, nejednalo se o poskytnutí inormace dle InfZ.
Je postup starosty správný? Co je prostá informace? Postrádám zde postup dle § 14 odst. 5 infZ?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

13. 12. 2013

Shrnutí situace:
V rámci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se setkáváme s dvěma typy zveřejňovaní informací.
Za prvé je to aktivní zveřejňovaní, kdy povinný subjekt informace poskytuje veřejnosti z vlastní iniciativy, respektive mu tuto povinnost ukládá zákon. V druhém případě hovoříme o zveřejňovaní pasivním, na základě žádosti občana, jak tomu bylo ve Vašem případě.
Mimo rozsah uvedený v § 5 odst. 1 až 5 zákona není obec k aktivnímu zveřejňovaní nijak povinna a je jenom na její vůli jestli tak učiní.
Obec má ovšem povinnost zveřejnit na webové stránce informace, které byly poskytnuty občanovi (žadateli) na základě individuální žádosti v lhůtě 15 dnů od poskytnutí.

K dalšímu postupu:
Formy prosazení povinnosti podle § 5 odst. 3, tj. povinnosti zveřejnit na webu poskytnuté informace, jsou různé.

Jednou z nich je obrátit se na odbor dozoru Ministerstva vnitra, v jehož kompetenci je dohlížet na to, jak obce naplňují (či porušují) zákony, a to i v případech, kdy neexistuje jiná sankce nebo prosazovací mechanismus. MV obvykle situaci posoudí správně a požaduje po obcích nápravu, obce obvykle autoritu MV do značné míry respektují.
Kontakty na odbor najdete ZDE.

Jiným způsobem je požádat o informaci, kdy a kde (na jaké webové adrese) byla splněna povinnost zveřejnit poskytnutou informaci. Již jen nutnost vyřídit takovou žádost může vést k nápravě.

K tzv. "prosté" žádosti: nic takového neexistuje. Žádost jste řádně podala při jednání zastupitelstva, a to jako žádost ústní. Následná komunikace její podání potvrdila. Povinnost zveřejnit informace dle § 5/3 se týká i ústně podaných žádostí. Starosta jednoznačně porušil § 5/3, pokud nezveřejnil poskytnutou informaci do 15 dnů na webu.

(Pozn. starosta zneužil formální drobnosti, že žadatelka zaslala žádost e-mailem na joho osobní adresu, nikoli na elektronickou adresu podatelny úřadu. Proto žádost posoudil jako "prostou", tedy nikoliv dle InfZ. I takový, zdánlivě formlaisticky správný postup, je však zjevnou obstrukcí. Podrobněji viz soutěž Otevřeno x Zavřeno 2014 - nominace č. 29 Slatina nad Zdobnicí).

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy