dotaz na právo společníka

Martin Madej

21. 2. 2017 | Počet zhlédnutí: 2716 | Počet komentářů: 1

Společník naší firmy (není jednatelem!) si vyžádal kopie pracovních smluv našich zaměstnanců. Pokud je dodám v plném znění, poškodím jejich osobní údaje (je tam datum narození, adresa bydliště a č.ú.)? Pokud je dodám se zakrytými údaji a bude tam jen suma, je to OK?

 

Martin Madej

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

21. 2. 2017

Z obchodního rejstříku vyplývá, že Vaše společnost je obchodní společností, která není povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ("InfZ") a která se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ("ZOK") podle § 777 odst. 5 ZOK. Nejde tedy o případ "obecného" práva na informace jako veřejného subjektivního práva podle InfZ, ale o speciální právo na informace společníka společnosti s ručením omezeným podle § 155 a 156 ZOK.

Společník s.r.o. má právo na informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech a další práva na informace určená společenskou smlouvou. Z Vašeho dotazu plyne, že byly vyžádány kopie pracovních smluv zaměstnanců, což se dá považovat za informace o společnosti, neboť kontrola těchto údajů umožní společníkovi adekvátně se rozhodovat na valné hromadě. Právo společníka s.r.o. je oproti úpravě před rokem 2014 a oproti právu akcionáře a.s. širší, což je zdůvodňováno poměrně úzkým vztahem mezi společníkem a společností (k tomu viz i odbornou literaturu). Protože požadovaná informace nespadá pod jednu z výjimek podle § 156 odst. 1 ZOK, je na místě uzavřít, že jde o informaci, kterou je třeba společníkovi poskytnout.

Od "obecného" práva na informace se tento institut liší tím, že poskytovanou informaci (pracovní smlouvu) není třeba nijak ošetřovat z pohledu ochrany osobních údajů, protože každý společník je pevně vázán zákonnou povinností mlčenlivosti (§ 107 ZOK), jež se také odvozuje z tzv. povinnosti loajality člena korporace, obsažené v § 212 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smlouvy tedy není třeba anonymizovat. Pokud společník poskytnuté osobní údaje jakkoliv zneužije a zasáhne tím do soukromí dotčených zaměstnanců, budou mít tito proti němu právní titul pro osobnostní žalobu a odpovídající odškodnění (neboli náhradu nemajetkové újmy). Podle závažnosti pak z toho může vyvozovat důsledky i sama společnost - nejprve ztrátou důvěry, posléze i možností vyloučení společníka ze společnosti podle § 204 ZOK.

Protože se Váš dotaz výrazněji týká práva na ochranu osobních údajů než práva na informace podle InfZ, odkazujeme Vás pro další informace na příslušné orgány ochrany osobních údajů, které taky mohou Vaši společnost penalizovat v případě, že shledají porušení zákona.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy