7/3/2013 jsem podala na Ministerstvo obrany Žádost o inf. dle §106 o celé znění Forenzních...

Hana Trnková Kocourková

11. 3. 2014 | Počet zhlédnutí: 1656 | Počet komentářů: 1

7/3/2013 jsem podala na Ministerstvo obrany Žádost o inf. dle §106 o celé znění Forenzních auditů k rokům 2005-2010, zpracovaných společnostmi KMPG a Deloitte. Žádost mi byla zamítnuta, že audity podléhají obchodnímu tajemství. Po podaném rozkladu věc byla vrácena a opět odmítnuto z důvodu, že tyto audity podléhají autorskému zákonu. Celá anabáze se opakuje po celý rok (odmítnutí, podaný rozklad, vrácení k novému projednání, opět odmítnutí, atd....). Nyní zpracovávám další rozklad. Jsem přesvědčena, že je to celé účelové a zmiňované audity mi nechtějí vydat. Nemáte nějaký nápad jak vyskočit z tohoto zacykleného kruhu? Opravdu je možné, že forenzní audity zpracované za peníze daňových poplatníků byly autorskými díly???? Jsem připravena žádat stále a stále a když to bude vhodné to dát i k soudu, s tím problém nemám.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

10. 4. 2014

Podle mého názoru audit nemůže být odepírán s odůvodněním, že jde o autorské dílo. Důvody jsou ve více rovinách:

1) audit obecně nepředstavuje autorské dílo, protože postrádá jeho základní rys, kterým je jedinečnost. V auditu sice mohou být některé prvky s rysem jedinečnosti, zejména některé auditorské specifické postupy, ale samotná materie auditu směřuje k objektivnímu popisu reality, přičemž různé audity různých původců by měly směřovat v základě ke stejnému výsledku. Chybí zde tedy tvůrčí prvek jako konstitutivní základ auditu.
Ovšem i v případě úvahy o tom, že část auditu (specifický postup) by měl rysy autorského díla, nutno takovou možnost zpochybnit. Autorský zákon výslovně uvádí, že dílem též není „zejména …myšlenka, postup, princip, metoda“ (§ 2/6 AutZ). Pokud by tedy například audit obsahoval určitý výklad souvislostí, byť dosud neznámý či nepublikovaný, byl by takový prvek právě onou „myšlenkou“, která ještě nezakládá existenci autorského díla.

2) I kdyby i jen některé prvky auditu měly splnit povahu autorského díla, nepředstavuje to překážku pro poskytnutí. Audit by bylo možné považovat za "jiné dílo, u kterého je veřejný zájem na vyloučení z ochrany":

citace:
Autorský zákon:
§ 3 Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu
Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na
a) úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany,
3) InfZ uvádí v § 11 odst. 2 písm c):

citace:
„Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.“


Objednatel auditu nepochybně disponuje v nějakém rozsahu majetkovými autorskými právy k auditu resp. k jeho částem, které (snad) mají povahu díla. Nejde tedy o třetí osobu. Na místě by tedy bylo nejvýše použít § 14a InfZ a poskytnout žádanou informaci v režimu licenční či podlicenční smlouvy.

4) Poskytnutí na žádost by představovalo užití pro osobní potřebu žadatele. Přitom autorský zákon uvádí v § 30:

citace:
(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu; to neplatí pro zhotovení rozmnoženiny počítačového programu či elektronické databáze nebo rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou.Ze všech těchto důvodů se domnívám, že povinný subjekt je povinen audity poskytnout, a je jen otázka, zda jako běžnou informaci, anebo postupem podle § 14a, tj. na základě licenční smlouvy, tedy se závazkem žadatele, že audit nebude dále publikovat či využívat jinak než pro osobní potřebu.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy