Rozhodování zastupitelstva

Ráb František

14. 2. 2016 | Počet zhlédnutí: 1542 | Počet komentářů: 1

Jedná se o malou obec na Vysočině cca 200 obyvatel. Má sedmičlenné zastupitelstvo a má rozhodnout v citlivé věci povolení stavby zemědělského provozu v blízkosti RD.

Názory v zastupitelstvu jsou zhruba 50 / 50 a existuje obava, aby nebylo rozhodnuto v případě nepřítomnosti některého zastupitele. (dovolená, nemoc ...) .

Prosím o radu jak by bylo možno tuto situaci vyřešit. Předpokládám, že mezi zastupiteli bude dobrá vůle dohodnout se na řešení, které bude právně v pořádku a vyloučí výše zmíněný případ.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

16. 2. 2016

§ 87 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (zákon o obcích):

K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

§ 92 odst. 3 zákona o obcích

Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. [...]

§ 83 odst. 1 zákona o obcích

Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce. [...]

V sedmičlenném zastupitelstvu je pro rozhodnutí třeba 4 hlasů, tzn. že i kdyby byly přítomni jen 4 zastupitelé, vyžaduje se hlas všech přítomných. 

Podobně jako poslanci a senátoři ani zastupitelé nemají nic na způsob práva na opakované hlasování, jestliže nebyli hlasování přítomni (za předpokladu naplnění kvóra podle § 92 odst. 3 zákona o obcích). Je povinností každého zastupitele zabezpečit, aby se schůze účastnil (§ 83 odst. 1 zákona o obcích). Teprve jestliže by většina zastupitelů vyloučila jiného zastupitele nebo skupinu zastupitelů z jednání např. tím, že by se tajně dohodli na začátku schůze o hodinu dřív anebo by jiným podvodným způsobem znemožnili zastupitelům se schůze a hlasování účastnit, mohli by se vyloučení zastupitelé bránit u Ministerstva vnitra s nárokem na pozastavení účinnosti přijatého usnesení zastupitelstva pro jeho rozpor s § 83 odst. 1 zákona o obcích.

Podle § 96 zákona o obcích vydává zastupitelstvo vlastní jednací řád. To si může v zákonných a ústavních mezích pozměňovat. Možným řešením je proto pozměnit jednací řád tak, aby se mohlo o určitých věcech (např. stavební povolení) hlasovat jen za určitých podmínek. Stále však bude platit § 87 zákona o obcích, tedy pro přijetí usnesení bude třeba 4 hlasů, a to i kdyby byli přítomni např. 3 pro návrh, 1 proti návrhu a 3 nepřítomni (či naopak). Jednací řád nižší než nadpoloviční většinu všech členů stanovit nemůže. 

Jediné skutečné řešení situace si tedy lze představit v politické rovině, v ochotě zastupitelů respektovat nejednoznačnost situace, a najít pro rozhodnutí širší základnu, než jen hlasování v zastupitelstvu. Tou by mohla být například anketa mezi širším okruhem obyvatel, kterých se věc týká, případně místní referendum.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy