Povinný subjekt MHMP vydal usnesení o přerušení řízení (aby nemusel respektovat zrušení...

JL

13. 12. 2013 | Počet zhlédnutí: 959 | Počet komentářů: 0

Povinný subjekt MHMP vydal usnesení o přerušení řízení (aby nemusel respektovat zrušení odmítnutí ze strany nadřízeného orgánu) 

Odůvodnění MHMP:

..... 
Není-li možné lhůtu pro vyřízení prodloužit a octne-li se správní orgán v situaci, kdy lhůtu není v jeho silách splnit, je třeba uvažovat o aplikaci dalších ustanovení správního řádu. Příhodným se proto jeví aplikace ust. §64 odst. 1 správního řádu, které umožňuje řízení přerušit, následkem čehož po stanovenou dobu lhůty neplynou. V daném případě vycházel OKC MHMP z toho, že existují-li legitimní resp. legální důvody pro nesplnění zákonné lhůty, musí být možné takový protiprávní stav odvrátit. Neobsahuje-li InfZ, resp. správní řád výslovné ustanovení o přerušení řízení ve věcech vedených dle InfZ, je třeba stávající ustanovení vykládat extenzivně, neboť nelze akceptovat situaci, kdy zákon stanoví lhůtu, jejíž splnění není pro správní orgán možné. Jestliže je možné vytýkat správnímu orgánu nesplnění (pořádkové) lhůty, musí existovat způsob jak takovému správnímu orgánu umožnit tuto lhůtu splnit, nebo tato lhůta musí být prodloužitelná. V daném případě existuje nesplnitelná lhůta pro vyřízení, jejímuž naplnění nadto brání povinnost uložená MVČR. Správní řád, tedy zákon, umožňuje přerušení řízení jako nástroj, který má správní orgán chránit před neúmyslnými překročeními lhůty, pak je třeba tento nástroj využít. 

Ust. §64 odst. 1 písm e) správního řádu, správní orgán může řízení usnesením přerušit "z dalších důvodů stanovených zákonem" chápe OKC MHMP jako sui generis zbytkovou klausuli. V daném případě bylo aplikováno proto, že zákon s nastalou možností zjevně vůbec nepočítá, avšak zároveň zákonem stanoveným postupem, ocitá se OKC MHMP v nezákonné situaci, kdy je mu k tíži přičítáno porušení zákona překročením zákonné lhůty. Tuto zákonem vytvořenou skutečnost, jež je ve svém důsledku se zákonem v rozporu však lze, dle výše uvedeného názoru, překlenout výkladem. Ust. §2 odst. 4 správního řádu "Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu...", ukládá povinnost zvolit řešení situace, které bude nejen v souladu se zákonem, resp. s jeho pozitivistickým výkladem, ale které bude v souladu také s veřejným zájmem. 

V daném případě, dle názoru OKC MHMP, není ve veřejném zákmu ostrakizace OKC MHMP za porušení striktních zákonných lhůt. A proto uváží-li se, jaké zájmy stojí proti sobě v opozici (plnění nesplnitelných lhůt vs. realizace všech práv a povinností vyplývajících ze zákona na úkor splnění lhůt), je OKC MHMP přesvědčen, že uplatnění lhůt by se rovnalo přílišnému, resp. nemístnému, právnímu formalismu. 

..... 

Ing. Irena Ondráčková 
ředitelka odboru

Jako nesplnitelná se jeví magistrátu zákonná lhůta 15 dnů pro nové vyřízení (po zrušení odmítnutí nadřízeným orgánem) 

Vzhledem ke skutečnosti, že MVČR ve věcech vedených podle InfZ, zjevně ukládá OKC MHMP plnit i povinnosti vyplývající ze správního řádu, dospěl povinný subjekt k závěru, že řešení nastalé neřešitelné situace je třeba, vzhledem ke skutečnosti, že InfZ se těmito důležitými procesními otázkami vůbec nezabývá a stanoví pouze, tak často nesplnitelnou, rigidní lhůtu 15 dní pro vyřízení, aplikovat správní řád.

stávající průběh: 
23.9.2013 žádost podle InfZ 
11.10.2013 stížnost podle InfZ 
14.10.2013 odmítnutí (MHMP) 
21.10.2013 odvolání podle InfZ 
19.11.2013 zrušení odmítnutí (MV) 

předmět žádosti je triviální: 
Kdy bylo doručeno rozhodnutí MHMP ze 4.9.2013 a vrácen spis? +kopie doručenky
(tedy od kdy běží lhůta pro nové vyřízení městské části) 

Jaký je správný postup proti vydanému usnesení o přerušení? 
(odvolání proti přerušení nebo rovnou stížnost na nedodržení lhůty s tím, že se jedná o nicotné rozhodnutí, ke kterému nelze přihlížet)

 

JL

  • 2. 7. 2015
  • Praha

k aplikaci lhůt po zrušení aktuálně nález Ústavního soudu ČR sp.zn. I.ÚS 3930/2014

http://www.usoud.cz/aktualne/?tx_ttnews[tt_news]=4361&cHash=4de51fd0bafb47de8b1631678e3a9e51

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy