Zákaz vstupu na zasedání zastupitelstva a nepovolení se vyjadřovat.

Marek

12. 3. 2021 | Počet zhlédnutí: 34 | Počet komentářů: 1

Dne 10.3.2021 se konalo řádně svolané 17. jednání zastupitelstva obce, jelikož bod 2. se týkal naší rodiny konkrétně tchána který je vlastníkem pozemku vydal jsem se na zastupitelstvo s úředně ověřenou plnou mocí k zastupování viz příloha od tchána, který je zdravotně indisponován, Já nejsem občanem obce ani nevlastním pozemek v katastru obce, doprovázela mne manželka která je spoluvlastníkem pozemku v katastru obce.

Na začátku zasedání pan starosta usadil zastupitele a následně mne vyzval k opuštění zasedací místnosti s tím, že se nemohu účastnit zastupitelstva. Má manželka zůstat může, ale nebude se k žádnému bodu vyjadřovat. Může až na závěr v bodu různé. Když jsem předložil plnou moc bylo mi sděleno že mohu zůstat ale bez nároku na jakékoliv vyjadřování k čemukoliv (mohu prý jen sedět a poslouchat)

Když jsem se ohradil bylo mi vyhrožováno zavoláním Policie ČR která mi to prý objasní.

Posadil jsem se a opravdu jen poslouchal: nemohl jsem reagovat za tchána a nemohl jsem ani přečíst informace které tchán sepsal k projednávanému bodu. Zastupitelé si vyslechli argumenty starosty, který evidentně zastupitele má pod palcem.

Bylo jednání starosty oprávněné? Zákon o obcích §16 odst.2 a 3  a  čl 21 bod 1 listiny základních práv a svobod.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

23. 3. 2021

Jednání zastupitelstva se může účastnit kdokoliv, dokonce ani nemusí být občanem ČR.

Občan obce je při uplatnění svého práva podle § 16 odst. 2 písm c) (vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem) oprávněn nechat se zastupovat.

K tomu uvádí například odborná literatura: „Diskuze se vedly ohledně možnosti občana obce nechat se při výkonu svých práv podle § 16 odst. 2 smluvně zastoupit (§ 441 a násl. ObčZ). V případě práva být volen do zastupitelstva obce [§ 16 odst. 2 písm. a)] vyplývá vyloučení této možnosti z povahy mandátu (mandát je vykonáván osobně; srov. § 69 odst. 4) a zastoupení při hlasování vylučuje výslovně § 33 odst. 1 VolOb. Podobně je zastoupení vyloučeno v případě práva hlasovat v místním referendu podle § 16 odst. 2 písm. b) OZř (srov. § 36 odst. 1 RefMíst). U ostatních práv uvedených v § 16 odst. 2 však není důvod zastoupení odmítnout – výslovná úprava, která by zastoupení vyloučila, není, a stejně tak nebude zastoupení odporovat ani povaze těchto práv [vyskytují se například případy advokátů, kteří za své klienty prezentují stanoviska na jednání zastupitelstva podle § 16 odst. 2 písm. c)].“ (FUREK, Adam. § 16 [Občan obce a jeho práva]. In: POTĚŠIL, Lukáš, FUREK, Adam, HEJČ, David, CHMELÍK, Václav, RIGEL, Filip, ŠKOP, Jiří. Zákon o obcích. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 86.)

Pokus starosty vykázat vás ze sálu byl neoprávněný. Neumožnit vystoupení v zastoupení občana obce bylo protiprávní. Neumožnění vystoupit spoluvlastnici pozemku (manželce) taktéž.

Domnívám se, že jednání zastupitelstva v daném bodě tak bylo zatíženo natolik závažným porušením zákona, že je možné, že závěry (usnesení) zastupitelstva v tomto bodě mohou být neplatné.

Doporučuji proto, abyste se s věcí co nejdříve obrátil s podnětem k výkonu dozoru na Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly. To by podle § 124 zákona o obcích mělo zjednat nápravu, případně pozastavit výkon usnesení zastupitelstva.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy