Podlicenční smlouva

Miroslav Mach

5. 9. 2012 | Počet zhlédnutí: 2080 | Počet komentářů: 1

Jako zástupce občanského sdružení jsem zaslal žádost společnosti vlastněné a ovládané krajem a žádal poskytnutí následujících informací: 

1. Sdělte nám jaká všechna odborná posouzení si objednala Vaše společnost na práce Ing. ZV. 
2. Sdělte nám jaká je výše nákladů vynaložených na vypracování každého z těchto odborných posouzení. 
3. Poskytněte nám kopie objednávek, smluv o dílo a faktur na tato odborná posouzení. 
4. Poskytněte nám kopie těchto odborných posouzení. 
5. Sdělte nám, zda v médiích avizovanou žalobu na Ing. ZV podala Vaše společnost, či Zlínský kraj. 
6. Jestliže žalobu podala Vaše společnost, poskytněte nám její text včetně příloh. 

Žádost byla doručena dne 17.8.2012. 

E-mailem ze dne 28.8. mi zástupce společnosti sdělil, že: "...Informace, o jejíž poskytnutí žádáte pod bodem 4. Vaší žádosti, je informací, jejíž poskytnutí podléhá režimu ust. §14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V příloze této zprávy přikládáme vzor podlicencí smlouvy. Do vzoru prosím doplňte chybějící údaje ve smyslu Vaší žádosti a podepsaný návrh na uzavření podlicenční smlouvy ve dvou vyhotoveních zašlete na adresu sídla Industry Servis ZK, a.s. Požadovaná informace Vám bude poskytnuta na základě uzavřené podlicencí smlouvy." 

Zaslaný vzor je tady: 
https://dl.dropbox.com/u/44718625/106/podlicencni_smlouva.doc 

Podle § 14 odst. 5 písmene d) by mi měl povinný subjekt (je-li zapotřebí licence podle § 14a) předložit konečnou licenční nabídku. 

Zda je zapotřebí licence nevím, ale považuji téměř za jisté, že zaslaný vzor podlicenční smlouvy není konečnou licenční nabídkou a že z toho vzoru ji zřejmě nevyrobím, protože nemám informaci, jak se nazývají odborná posouzení, na které se vztahuje bod č. 4 žádosti. 

Je zde zapotřebí licence? Pokud ano, mám požádat povinný subjekt o zaslání konečné licenční nabídky, kde budou uvedeny konkrétní názvy odborných posouzení? Nebo mám rovnou podat stížnost? Nebo navrhujete jiný postup? 

Stížnost bych asi měl odůvodnit tak, že minimálně v bodech 1,2,3,5,6 mi informaci neposkytli ani nevydali rozhodnutí a v bodu 4 mi nezaslali konečnou licenční nabídku, ale jen vzor smlouvy, který nemohu před podpisem doplnit o chybějící údaje, jelikož je neznám. 

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

6. 10. 2012

Ano, v bodech 1,2,3,5,6 informaci neposkytli ani nevydali rozhodnutí. V nich je třeba podat stížnost. 
V bodě 4. je třeba vyjasnit, zda vůbec jde o autorské dílo. Z dotazu není zřejmé, o jaký druh odborného posouzení jde. 
Obecně o tom pochybuji. Aby šlo o autorské dílo, muselo by se jednat o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora. U právních a dalších odborných posouzení však obvykle jde o to, aby se dospělo k takovému výsledku, ke kterému by ideálně dospěl každý jiný (kvalifikovaný a objektivní) posuzovatel. Prvek jedinečnosti tedy není splněný. 

Předložená smlouva není konečnou nabídkou, právě z důvodů, které uvádíte (chybí předmět smlouvy - označení konkrétních poskytovaných posouzení). 

Smlouva navíc neoprávněně zakazuje nabyvateli užít informaci v souladu se žádostí. Žádost ji požaduje k výkonu veřejné kontroly. Požadavek, aby nabyvatel směl "umožnit užití informace, postoupit oprávnění tvořící součást podlicence třetí osobě, rozmnožovat informaci, rozšiřovat rozmnoženiny informace, pronajímat, půjčovat, vystavovat či zveřejňovat rozmnoženiny informace" jen se souhlasem (tedy nějakým dalším souhlasem) poskytovatele je s tím v rozporu. InfZ takové podmínky nestanoví a neumožňuje. 

§ 14a odst. 3
Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen "licenční smlouva") musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy