Nezařazení bodu na jednání zastupitelstva

Petr Král

8. 11. 2015 | Počet zhlédnutí: 1997 | Počet komentářů: 1

Zpracoval jsem návrh na zavedení transparentních účtů ve městě a ve městem ovládaných organizacích. Návrh podepsaný zastupitelem jsem poslal RM k zařazení do programu. Rada návrh projednala bez závěru a bez hlasování. V zápisu je jen uvedeno, že odpoví tajemník. Ten zastupitelovi odpověděl: "Rada se shodla na skutečnosti, že návrh nebude zařazovat do programu příštího jednání ZM ani do žádného dalšího." Je tento postup zákonný? 

 

Martin Madej

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

11. 11. 2015

Podle § 82 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen "zákon o obcích"), má člen zastupitelstva obce při výkonu své funkce právo předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání. Zákon přitom nedefinuje, co se projednáním rozumí. Vycházejme však z úzu, dle kterého jsou jednání kolektivních orgánů nositelů veřejné správy rozdělena do jednotlivých "jednacích" nebo "projednávacích bodů". Protože je podle § 99 odst. 1 zákona o obcích rada obce v prvé řadě rozhodovací orgán, je na místě, aby o bodě, o němž jednala (radní si vyměnili názory), rozhodla anebo vydala usnesení (hlasování). To vyplývá i z § 101 zákona o obcích, podobně jako další pravidla pro jednání rady obce, vč. pořízení zápisu. Rozhodnutí nebo usnesení a zápis o těchto představuje důležitý prvek právního státu, protože pouze proti nějakým způsobem zaznamenanému právnímu aktu orgánu veřejné moci se lze bránit u příslušného státního orgánu, v tomto případě u Ministerstva vnitra, neboť se uplatní § 124 zákona o obcích. Chráněným právem pak bude subjektivní právo zastupitele obce podle § 82 písm. a) zákona o obcích. Proto se domníváme, že s pravomocí podle § 102 odst. 2 písm. e) zákona o obcích je spojena i povinnost rozhodnout nebo vydat usnesení a takovouto skutečnost uvést v zápisu. Údaj o tom, že na návrh zastupitele "odpoví tajemník" je naprosto nedostačující, resp. jde o delegaci pravomoci, kterou zákon nepřipouští. Tajemník má na jednání rady obce toliko poradní hlas (§ 110 odst. 5) a rozhodovat o návrzích zastupitelů obce mu nepřísluší (§ 110 odst. 4). Postup rady je nezákonný, odpověď tajemníka postrádá právní relevanci.

Pokud Vaším cílem nebylo předmětný návrh předložit jedině za pomocí rady, doporučujeme využít § 94 odst. 1 zákona o obcích, který pravomoc předložit návrh k projednání dává i zastupiteli obce. Váš zastupitel, který k návrhu připojil svůj podpis, proto může návrh k projednání předložit sám, a to kdykoli před jednáním zastupitelstva a v průběhu jeho zasedání (§ 94 odst. 2 zákona o obcích). Povinností obecního úřadu je takový zastupitelem předložený návrh, pokud byl předložen předem a včas (z hlediska organizace přípravy zastupitelstva) zařadit do připravovaného programu jednání zastupitelstva a zajistit předložení podkladů členům zastupitelstva.

I z tohoto hlediska se tedy zdá, že postup nebyl správný.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy