Jak zveřejnit exekuční příkaz

chaloupkova

2. 2. 2017 | Počet zhlédnutí: 4120 | Počet komentářů: 1

Prosím o vyjádření: je obec povinna zveřejnit na svém webu a elektronické úřední desce exekuční příkaz, který obdržela od Exekutorského úřadu ? Musí v dokumentu anonymizovat osobu, které se exekuce týká ?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

6. 2. 2017

Pokud je obci stanovena povinnost zveřejnit písemnost od soudního exekutora zákonem, potom obecní úřad není povinen tuto písemnost jakkoliv upravovat. Obce takto budou např. povinné na výzvu soudu nebo soudního exekutora zveřejnit držební vyhlášku podle § 336c a § 338p OSŘ (č. 99/1963 Sb.)

Podle zákona o ochraně os. údajů (č. 101/2000 Sb.), může správce os. údajů tyto zveřejnit bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné k dodržení jeho právní povinnosti (§ 5 odst. 2 písm. a)). - V případě dražebních vyhlášek k veřejné dražbě nemovitostí nebo závodu (ať už vydaných soudem nebo soudním exekutorem) je orgán, který dražební vyhlášku vydává, povinen požádat o její zveřejnění "v místě obvyklým způsobem" obecní úřad, v jehož obvodu se nemovitost nebo závod nachází. To proto, aby byla zajištěna patřičná informovanost místních (kteří by mohli mít o koupi v dražbě zájem).

Zákon o veřejných dražbách (č. 26/2000 Sb.) potom postup uveřejnění dražebních vyhlášek obecním úřadem konkretizuje, konkrétně v § 12, kde se stanoví, že "uveřejnění způsobem v místě obvyklým" je v případě dražby nemovitostí uveřejnění na úřední desce obecního úřadu. Současně také stanoví, že obecní úřad může být požádán, aby informace o dražební vyhlášce uveřejnil i v městském zpravodaji (zde ale mohou být uveřejněny jen základní informace o dražené věci o čase a místě konání dražby - viz § 12). Podle § 43 téhož zákona lze "na úřední desce uveřejnit i jen místo a čas konání dražby, označení předmětu dražby, uvedení nejnižšího podání, výši minimálního příhozu a odhadnutou nebo zjištěnou cenu, je-li uveden též údaj o tom, kde se lze seznámit s úplným textem dražební vyhlášky".

Z uvedeného tak vyplývá, že je povinností obecního úřadu zveřejnit ve stanovených případech dražební vyhlášku, je-li o to požádán.

Další otázkou je případná anonymizace. Podle našeho názoru sice není uveřejnění osobních údajů osoby, proti níž je vedena exekuce, na úřední desce obecního úřadu nezbytné k naplnění účelu uveřejnění dražební vyhlášky (informovat občany o tom, že bude probíhat veřejná dražba nemovitosti /  závodu v jejich městě). Znění zákona ale počítá se zveřejněním celé dražební vyhlášky (bez anonymizace). Nicméně podle § 10 zákona o ochraně osobních údajů platí, že

„Při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.“

Pokud tedy Zákon o veřejných dražbách výslovně umožňuje „uveřejnit i jen místo a čas konání dražby, označení předmětu dražby, uvedení nejnižšího podání, výši minimálního příhozu a odhadnutou nebo zjištěnou cenu, je-li uveden též údaj o tom, kde se lze seznámit s úplným textem dražební vyhlášky", pak by na úřední desce měla být v tomto směru provedena anonymizace. Ovšem četná praxe obecních úřadů vypadá právě opačně.

Na místě je podotknout, že výše uvedené se týká jen způsobů uveřejnění, které jsou zákonem předpokládány, tedy uveřejnění na úřední desce obecního úřadu (a to i elektronické).

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy