Usneseni rady města Lázně Bohdaneč

Josef Fridrich

13. 9. 2015 | Počet zhlédnutí: 1043 | Počet komentářů: 3

Má právo rada města přijmout takové usnesení?

Neodporuje toto usnesení jiným zákonům:

jak postupovat, aby bylo vše v souladu se zákonem?

MěÚ mi již delší dobu odmítá poskytnout údaje o odměnách a platu tajemníka MěÚ.

Bod 21,20 usnesení rady města z 26.8.2015

Rada města se ztotožňuje s právním stanoviskem Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové a ukládá starostovi a tajemníkovi úřadu, aby v případě žádosti o konkrétní platy a odměny úředníků jako zaměstnanců úřadu realizovali všechny kroky právní obrany s cílem tyto informace neposkytnout z důvodu ochrany osobních údajů a ústavních principů práva na soukromí osob.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

13. 9. 2015

Uvedené ustanovení odporuje zákonům. Zejména zákonu o svobodném přístupu k informacím, ale i zákonu o obcích, například § 69, podle kterého člen zastupitelstva slibuje dodržovat zákony:

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

V tomto případě je třeba podat podnět k odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. To má podle § 124 zákona o obcích pravomoc vyzvat obec ke zjednání nápravy, pokud tak obec do 60 dní neučiní, pozastaví výkon takového usnesení.

Není však jasné, co myslíte slovy "MěÚ mi již delší dobu odmítá poskytnout údaje o odměnách a platu tajemníka MěÚ.", resp. jak jste dosud postupoval. Ani rada, ani její usnesení, totiž nijak nevstupuje do řízení o poskytnutí informace. Lze říci se 100% jistotou, že pokud podáte takovou žádost, město ji odmítne, podáte odvolání, krajský úřad odmítnutí zruší, pokud město opět odepře, obrátíte se na soud a ten zruší rozhodnutí města a nařídí mu informaci poskytnout. Toto "nařízení" je exekuovatelné a město mu bude muset vyhovět.

Zároveň budete moci od města požadovat zadostiučinění za nemajetkovou újmu, které může dosáhnout i výše okolo 10 000 Kč.

Doporučuji jednak podat podnět k ODK MV, jednak řádně postupovat při vymáhání informace na základě podané žádosti.

Josef Fridrich

  • 21. 9. 2015
  • Pod kasárny 349 Lázně Bohdaneč

Podnět k ODK MV jsem podal.

Žádost o plat tajemníka odmitl starosta, ale v dokumentu bylo zápatí, kterým jsou označeny dokumenty tajemníka. Důvodem odmítnutí byl můj dřívější nesouhlas s jeho výroky výroky. Odmítnutí potvrdil i KrÚ.

Požádal jsem znovu a doplnil jsem čestné prohlášení, že nechci zneužít znalost platu proti němu.

Josef Fridrich

  • 29. 9. 2015
  • Pod kasárny 349 Lázně Bohdaneč

Požádal jsem o právní stanovisko, které přikládám.

Bod A. a B. jsou nepravdivé, palt tajemníka mi nikdy nebyl poskytnut a platy vedoucích odborů jen souhrn za všechny dohromady.

Město Lázně Bohdaneč Mailem 20.8.2015 Věc: Právní stanovisko – poskytování informací Na základě osobní konzultace poskytuji následující právní stanovisko k těmto otázkám a těmto právním situacím, vznikajícím při poskytování informací. Předesílám, že v současnosti jde o téma, které si nahází postupně svou judikaturu, tedy téma, které je tzv. v pohybu, a až následující léta ukáží, jaký se ustálí právní výklad v této oblasti. Střetává se zde totiž oblast práva na informace, a práva na ochranu osobních údajů a soukromí. Město Lázně Bohdaneč se setkalo s těmito právními situacemi:

A. Plat tajemníka - informace byla poskytnuta, žádalo se znovu, žádost byla odmítnuta (pro opakování)

B. Informace byla poskytnuta – jasná právní situace, kraj rozhodnutí potvrzuje, protože jde o informaci poskytnutou.

C. Platy úředníků – bude poskytnuta „hromadně“ – celková částka, patrně bude žádáno jednotlivě OTÁZKA, zda poskytnout jmenovitě informace Autorka tohoto právního názoru se domnívá, že občan by měl mít nárok na sdělení pouze těchto informací: - Celkové částky platů úředníků daného úřadu - Celkové částky odměn úředníků daného úřadu - Celkové částky mimořádných odměn úředníků daného úřadu + event. odůvodnění (nikoli výše) udělení mimořádných odměn (již bylo judikováno) Zastává naopak názor, že jednotlivé platy a jednotlivé odměny nepodléhají zákonu o přístupu k informacím, a to z těchto důvodu: - ochrana osobních údajů - ústavní právo na soukromí Důvodem je to, že člověk jen na základě faktu, že je zaměstnán ve veřejné sféře, se nestává nerovným ke sféře soukromé, a nestává se osobou veřejně činnou jako osoby volené. To bychom zakládali dva druhy zaměstnanců – ty, u kterých je veřejný jejich plat, a ty, u kterých není. Nerovnost se dle ústavy nepřipouští. Nejasnosti do tohoto doposud prezentovaného názoru vnesl NSS ČR svým judikátem, kde zveřejnění připustil s použitím formulace, že „sluneční svit informovanosti“ může rozptýlit představy o platech ve veřejné sféře. Když opomineme vzletnost formulace, pak NSS ČR zapomněl na podstatnou skutečnost, totiž že nad zájmem o informovanosti platů ve veřejné sféře jednotlivých osob stojí ochrana jejich soukromí. S tím se ve svém judikátu nevypořádal. A zde je prostor, dle mého soudu, postavit se za tento výklad a informace neposkytnout, i za tu cenu, že dojde ke sporu, který může skončit až u soudu. Zde ovšem můžeme přinést důležitý judikát, který by v dané věci přinesl jasno, a možná pomohl stovkám až tisícům obcí a měst v ČR. Zastávám názor, že by Lázně Bohdaneč měly do tohoto sporu vstoupit, neobávat se ho, a pokusit se výše uvedený, z pozice práva velmi logický názor, prosadit u soudu. Náklady s tím spojené nejsou nijak vysoké, a pohybovaly by se do cca 25 až 35.000,- Kč za celý proces. Někdo by již měl postavit formalistickému výkladu, a podle mého názoru může uspět na základě ústavních principů. Proto bych doporučila, aby rada přijala toto usnesení: Rada města se ztotožňuje s právním stanoviskem Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, a ukládá starostovi a tajemníkovi úřadu, aby v případě žádosti o konkrétní platy a odměny úředníků jako zaměstnanců úřadu realizovali všechny kroky právní obrany s cílem tyto informace neposkytnout z důvodu ochrany osobních údajů a ústavních principů práva na soukromí osob. Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová advokátka

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy