Úhrada za poskytnutí informací

Michal Chleboun

19. 3. 2018 | Počet zhlédnutí: 326 | Počet komentářů: 1

19. 2. jsem požádal obecní úřad o informaci - kopii z jednání kontrolní komise. 14. 3. (tedy víc než týden po lhůtě) mi úřad odpověděl: "Podle § 17 odst. 1 InfZ mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu. Dle Sazebníku úhrad za poskytování informací, který schválilo zastupitelstvo obce Skuhrov usnesením č. 325 na svém veřejném zasedání dne 28.2.2018." ...

(Všimněte si, že si starosta mezitím nechal schválit nový sazebník úhrad, který mimochodem dosud ani nezveřejnil na webu...)

... a doplnil, že za zaslání kopie zápisu do datové schránky chce zaplatit hodinu práce referenta.

Domnívám se špatně, že v tomto případě zdaleka nejde o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací?

Ve stejných termínech jsem požádal ještě o jednu informaci, a sice o jména subjektů (celkem jde o dva), které v letech 2010 až 2017 poskytovaly obci právní služby a o jaké služby konkrétně šlo. Podobný dotaz jsem přitom položil už dříve, ale starosta se odpovědím vyhnul. V tomto případě po mně obec chce zaplatit za 2 hodiny práce. Chápu, že toto jisté hledání vyžaduje, ale podle mě to není o dvou hodinách.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

28. 3. 2018

Úhradu lze požadovat pouze v případě, kdy v okamžiku doručení žádosti byl schválený platný Sazebník. Jelikož tomu tak v daném případě nebylo, úhradu požadovat nelze. Pokud byl zveřejněn starý sazebník, lze požadovat úhradu jen na jeho základě.

Pokud sazebník obsahuje položku „za zaslání kopie zápisu do datové schránky zaplatit hodinu práce referenta“, je jednoznačně neoprávněná. Čas na zasílání informace nelze započítat do mimořádně rozsáhlého vyhledávání. Na nesprávný sazebník je vhodné podat podnět ke kontrole k Odboru dozoru a kontroly ministerstva vnitra.

Dále lze říci, že pravděpodobně vyhledání jednoho zápisu jednání komise (asi nedávného) nepředstavuje mimořádně rozsáhlé vyhledávání. I proto nejspíše nebude možno požadovat úhradu.

Postup: proti výzvě k úhradě nákladů je třeba podat stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) InfZ.

V druhém případě – jako u každého požadavku na úhradu nákladů – je povinností uvést ve výzvě k úhradě nákladů podrobný rozpis, jak byla požadovaná úhrada vyčíslena. Musí tedy popisovat, jaké úkony pro hledání byly třeba, jak dlouho (jednotkově) trvají a poté nějaký součet, vynásobení apod. Za podmínku pro úhradu nákladů stanoví informační zákon v § 17 odst. 3., že povinný subjekt musí písemně oznámit žadateli výši úhrady před poskytnutím informace, přičemž z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a  jakým  způsobem  byla  výše  úhrady  povinným  subjektem  vyčíslena.

Obecně lze odhadnout, že zjištění všech případů dodaných služeb od dvou subjektů, které poskytují právní služby, může trvat i uvedené dvě hodiny. Otázkou je, zda existuje elektronická evidence, umožňující takovou informaci zjistit mnohem rychleji. To však záleží na vašich znalostech.

Postup: pokud jste přesvědčený, že požadavek úhrady je jednoznačně zcela přehnaný, proti výzvě k úhradě nákladů je třeba podat stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) InfZ. Je třeba zpochybnit výpočet výše úhrady, případně především to, že nebyl ve výzvě dostatečně konkretizovaný.

Zároveň platí jako výše, že úhradu lze vyžadovat jen na základě sazebníku, úplatného v okamžiku podání žádosti. Nelze ji zavést a požadovat zpětně.

K tomu uvádí např.  METODICKÉ DOPORUČENÍ K POSTUPU POVINNÝCH SUBJEKTŮ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM  PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, vydané Odborem dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, na str. 60 toto:  „První podmínkou pro uplatnění úhrady nákladů, která je z informačního zákona odvozována, je stanovení a zveřejnění sazebníku úhrad za poskytování informací podle § 5 odst. 1 písm. f), a to již před podáním „zpoplatněné“ žádosti o informace.“

Michal Chleboun

  • 9. 4. 2018
  • Skuhrov

Dobrý den,

se zpožděním děkuji za obsáhlou odpověď. Jak koukám, nejsou záležitosti týkající se informačního zákona úplně jednoduché a jednoznačné.:-(

Michal Chleboun

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy