Neposkytnutí informace - emailové žádosti

Daniela Partlová

13. 7. 2018 | Počet zhlédnutí: 263 | Počet komentářů: 1

Požádala jsem  o informaci podle z. č. 106/1999 Sb. Chtěla jsem  žádost, která byla podkladem pro usnesení  rady MČ.

Úřad mi neposkytl kopii žádosti,  ale  pouze přílohy. V odpovědi sdělil, že žádost v dané věci byla úřadu doručena emailem. Po  urgenci mi  úřad sdělil, že mi vydal vše, co bylo podkladem usnesení, a kopii emailu  mi nevydal.  

Usnesení je svým obsahem  značně kontroverzní, ignoruje dvě UR ÚSES, je v rozporu s jiným usnesením téže rady ke konceptu dopravního řešení celé oblasti, a bylo přijato bez standardního projednání v komisi pro uzemní plán a dopravu při radě Mč a po schůzce na místě (jak plyne z odpovědi). 

Jak mám postupovat, aby mi byla vydána  e-mailová zpráva/žádost? A jak v případě, že možná ani žádná písemná žádost pro usnesení  rady  neexistuje?

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

23. 7. 2018

Pokud předmětem žádosti byla zřetelně zmíněná uváděná žádost, pak ji pravděpodobně úřad byl povinen poskytnout. Sdělení, že „žádost v dané věci byla úřadu doručena emailem“ nepředstavuje právní důvod k odepření žádosti.

Pouze v případě, kdy žádost představovala informaci, kterou její odesílatel nebyl nijak povinen předat, by se na její poskytnutí vztahovala výjimka podle § 11 odst. 2 písm. A) InfZ, a úřad by byl oprávněn ji odepřít. Musel by k tomu však vydat rozhodnutí, což jak se zdá, neučinil.

§ 11

(2) Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

a) jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

Tento aspekt – zda odesílatel byl povinen informaci za daných okolností předat - by však bylo nutno přezkoumat specificky, případy se mohou podle okolností dost lišit.

Pokud tedy nebyla část požadované informace poskytnuta, aniž k tomu bylo vydáno rozhodnutí, je třeba podat proti tomu stížnost podle § 16a odst. 1 písm. c) Infozákona:

§ 16a

1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,

Stížnost je třeba podat do 30 dnů od uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d).

Pokud by tato e-mailová žádost neexistovala, pak je povinen úřad tuto informaci sdělit. Pokud byste měla pochybnost o pravdivosti takového sdělení, je třeba též podat stížnost případně odvolání (to v případě, kdy žádost byla odmítnuta rozhodnutím s tím, že jde o neexistující informaci).

Postup úřadu je tedy jednoznačně chybný v tom, že při neposkytnutí části požadovaných informací byl povinen vydat k tomu rozhodnutí a řádně toto odmítnutí odůvodnit. Až k tomu bude přinucen, bude teprve z jeho rozhodnutí vidět, zda k odepření informace (e-mailové žádosti p. Růžičky) byl či nebyl oprávněný.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy