Informace o počtu trvale hlášených osob v nemovistostech

Jana Vágnerová

27. 11. 2018 | Počet zhlédnutí: 195 | Počet komentářů: 1

Naše obec hodlá postavit obecní kanalizaci a vzhledem k vysoké finanční náročnosti celé akce a s ohledem na finanční limit poskytovaný na jednu osobu, bude nutné stavět ji po etapách. Dotace je poskytována výhradně na osoby trvale hlášené v obci. Zjištění počtu trvale hlášených osob v nemovitostech umožní sestavení optimální délky stokové sítě pro 1. etapu, tj. ulic, kde je přihlášeno nejvíce trvale hlášených osob. Ulice, které svou délkou a počtem trvale hlášených osob nevyhoví dotačnímu limitu, budou zařazeny do další etapy výstavby.

Na pracovní schůzce zastupitelů jsem požádala starostu o poskytnutí údajů o počtu trvale hlášených v jednotlivých nemovitostech v naší obci. Shodli jsme se na tom, že pro zjištění počtu trvale hlášených na jednotlivých budoucích stokách není nutné v této informaci uvádět konkrétní jména, ani žádné další chráněné údaje, že zplna postačí jen údaj o počtu trvale hlášených osob v nemovitosti označené číslem popisným.  

O několik dnů později mi starosta odepřel tyto informace s tím, že

OBECNĚ podle platné právní úpravy není Obecní úřad Úhonice, jako  ohlašovna osob s trvalým pobytem v obci Úhonice, oprávněn sdělovat počty  trvale hlášených osob v nemovitosti. Z tohoto pravidla existuje výjimka, která se např. týká poskytnutí  informace o osobách v dané nemovitosti na základě žádosti vlastníka  příslušné nemovitosti.

Domnívám se, že tyto informace jsou určení vedení stokové sítě potřebné; nenalezla jsem jinou cestu, jak vytvořit optimální model 1. etapy pro odkanalizování obce, neznám-li počty trvale hlášených osob.  

Dále se domnívám, že pokud jde o informace, které budou sloužit veřejnému zájmu, byť by se skládaly z údajů o fyzických osobách (počty trvale hlášených osob v jednotlivých nemovitostech), vztahuje se na ně právo žadatele o jejich poskytnutí, samozřejmě za podmínky dodržení mlčenlivosti.

Oldřich Kužílek

Poradce pro otevřenost veřejné správy

30. 11. 2018

Postup starosty je nesprávný. Pokud jste podala žádost o informaci (předpokládám, že podle § 82 zákona o obcích, jako členka zastupitelstva), je obecní úřad (v Úhonicích starosta v roli tajemníka) povinen tuto žádost vyřídit. V ČR platí princip publicity veřejné správy, tedy že jakékoliv informace se poskytují, pokud tomu výslovně a jednoznačně nebrání konkrétní ustanovení zákona (čl. 17 odst. 4 Listiny). Odmítnout žádost může jen na základě rozhodnutí a odůvodnění, v němž uvede jednoznačný právní předpis a jeho konkrétní ustanovení, které zakazuje (neumožňuje) požadovanou informaci poskytnout. Pokud takový předpis a konkrétní ustanovení neexistuje, je povinnost informaci poskytnout. Člen zastupitelstva má navíc speciální zvýšené právo na informace, umožňující, aby získával například i osobní údaje, a to v případě, kdy je to potřebné pro výkon jeho funkce.

V popsaném případě

a) nejde vůbec o osobní údaje (údaj o počtu hlášených osob nelze vztáhnout k identifikovatelné fyzické osobě, jde o souhrnný údaj)

b) limitně lze uvažovat, že jde o údaj o soukromí (v malých domech, kde žije jedna domácnost). Nicméně ani ochranu soukromí podle občanského zákoníku (§ 86) nelze interpretovat jako zákaz takovou informaci poskytovat. Zakazuje se spíše sledování, pořizování záznamů, získávání soukromých písemností apod. Popsaná situace takovou povahu nemá. Navíc uvedené ustanovení umožňuje i „zásah do soukromí“, pokud k tomu existuje „zákonný důvod“. Za něj lze považovat právě právo člena zastupitelstva získávat určité „informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce“ (§ 82 zákona o obcích).

Ani zákon o evidenci obyvatel, ani zákon o základních registrech neobsahují žádné ustanovení, které by zakazovalo poskytování tohoto typu informací (tedy nikoli osobních údajů) z evidence obyvatel. Tyto předpisy upravují pouze situace, kdy subjekt údajů žádá poskytnout osobní údaje sám o sobě, případně o osobách blízkých, případně kdy takové údaje požaduje zákonný zástupce, opatrovník, člen domácnosti nebo společně se subjektem údajů jeho podpůrce. Takovými ustanoveními však není nijak bráněno obecnému právu na informace, tedy tomu, aby se z evidence obyvatel poskytly jiné typy údajů, které nemají povahu osobních údajů (například určitým způsobem definované souhrny).

Závěr: obec je povinna poskytnout člence zastupitelstva, pokud s výkonem její funkce souvisí rozhodnutí o kanalizaci, opírající se o počty trvale bydlících osob v objektech, tyto údaje z evidence obyvatel (ohlašovny). Pokud budou takové informace poskytnuty člence zastupitelstva, pak je vzhledem k tomu, že se za určitých okolností (malý dům) mohou blížit zásahu do soukromí, nutno dodržet jejich důvěrnost a členka zastupitelstva je tedy nesmí nijak zveřejnit. Zároveň je nutno si uvědomit, že členové zastupitelstva jsou součástí orgánu obce a poskytnutí informací jim nepředstavuje poskytnutí navenek, jde o obdobu toho, že s těmito údaji pracují přímo zaměstnanci obecního úřadu, i starosta (zde v roli tajemníka).

Postup:

Pokud byste považovala za nezbytné vymáhat požadovanou informaci právně, pak by bylo potřeba proti rozhodnutí povinného subjektu, které starosta v roli tajemníka sdělil popsaným způsobem, podat odvolání. Důležitá je přesná podoba rozhodnutí, které starosta za povinný subjekt k žádosti zastupitelky vydal (není jasné, zda v odůvodnění uvedl odkazy na nějakou právní normu apod.).

Samozřejmě však před řešením pomocí zákonného procesního postupu doporučuji věc řešit neformálně, se starostou znovu projednat a vyjasnit, že může jít o nedorozumění a nesprávný výklad toho, že předpisy o evidenci obyvatel sice pozitivně upravují určité formy poskytnutí údajů, neuvádějí však žádné negativní zákazy údaje užívat, takže tím nejsou vyloučeny jiné formy poskytnutí údajů. Bude-li třeba, obraťte se na nás v dalším postupu či vyjasnění.

Vkládat reakce mohou jen přihlášení uživatelé!
Nemáte ještě u nás účet? Zaregistrujte se!

Nenašli jste odpověď na váš problém? Nezoufejte, popište nám
ho a my vám odpovíme.

Souhlasíte, že úřady nemají občanům nic tajit?

Donoři

V minulosti podpořili také

RSJ SCIO GopayFond Otakara MotejlaUS embassy